Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Presentasjon av kandidater til nytt landsstyre i Normisjon

Foto:

To lederkandidater:

 

Lederkandidat 1:

Tormod Kleiven

Alder: 59 år
Bosted: Rømskog i Østfold
Utdannelse: Sosionom, diakon og PhD innen praktisk teologi
Nåværende jobb: Forskningssjef ved Høyskolen Diakonova
Nåværende engasjement i Normisjon: Landsstyreleder

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Våren 2014 vurderte jeg å trekke meg fra rollen som landsstyreleder. Tanken på å stille til gjenvalg var svært fjern, noe jeg også formidlet til valgkomitéen. Når jeg på høsten likevel valgte å svare ja på spørsmålet om gjenvalg, er begrunnelsen:
- Valgkomitéen oppfordret meg til å stille
- Mennesker jeg har tillit til pekte i den retningen
- Jeg tror jeg kan bidra til et lederskap i samsvar med Normisjons visjon og situasjon
- Jeg er motivert til en ny treårsperiode

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

- Bruke den utfordrende økonomiske situasjon vi er i som inspirasjon til å finne alternative måter å drive misjon på - i og utenfor Norge
- Bidra til at dagens og framtidens forsamlinger/menigheter i Normisjon kan være nasjonale kraftsenter for misjon og diakoni – slik de i dag i stor grad er det både lokalt og regionalt
- Etablere nytt Gå Ut-senter i Trondheim for å styrke og bevare vårt internasjonale engasjement
- Utvikle Asiabasen som senter for misjon og diakoni i Sørøst-Asia
- Bygge og videreutvikle felles identitet og merkevare blant de ulike delene av organisasjonen og mellom Normisjon og Acta

– Hvordan kan disse oppgavene løses?

- Det er ikke samsvar mellom hva vi får inn av midler og utgifter vi har påtatt oss i organisasjonen. Landsstyret vil fram til GF arbeide med en strategi hvor målet er fastholde visjon og offensiv satsing, men samtidig å tenke nytt om måten vi gjør dette på.
- Det er nødvendig å få til et enda tettere samvirke mellom region, forsamlinger/menigheter og sentralleddet for å virkeliggjøre visjonen vår: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Vi trenger et nasjonalt lederskap som synliggjør et slikt samvirke.
- Misjonsarbeid både i og utenfor Norge er basert på engasjement for de arbeidsformene vi anvender for å nå nye generasjoner og folkeslag. Engasjement skapes når vi anerkjenner og heier på hverandre og snakker åpent om det som er utfordrende og konfliktfylt.

– Hvordan vil du beskrive dine lederegenskaper?

- Analytiker og systematiker
- Jeg er en ganske god lytter
- Jeg har ikke behov for å bestemme, men jeg er opptatt av å komme fram til en best mulig beslutning. Jeg tror på tanker og innspill som bygger på hverandre gjennom dialog.
- Som formidler tror jeg at jeg er bedre på å skape ettertanke enn begeistring

– Hvordan vil du jobbe for at Normisjon skal ha en sunn økonomi?

- Normisjon er ikke til for å tjene penger, men for å forvalte kapital og inntekter slik at mennesker kan komme til tro på Jesus og oppleve seg elsket og sendt. Selv om Normisjon i dag har midler til rådighet i form av eiendom og kapital, kan vi ikke leve lenge med en drift hvor utgiftene er større enn inntektene. Balanse i regnskap er en forutsetning, men ikke målet. Målet er å fastholde vår visjon og prioritere oppgaver og tiltak i samsvar med denne. Arbeid med en strategi for å oppnå dette er en hovedoppgave i løpet av våren 2015.

Lederkandidat 2:

Reidulf Stige

Alder: 64 år
Bosted: Grimstad
Utdannelse: Reiseliv, ledelse og salg
Nåværende jobb: Salgssjef i G Travel – Tidligere VIA Egencia og VIA Travel
Nåværende engasjement i Normisjon: Frivillig medarbeider, Jobber med innsamling i forbindelse med Normisjonshallen på Bibelskolen i Grimstad.

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Jeg stiller til valg på styreledervervet i Normisjon fordi jeg ble utfordret til det – og etter en tid med tenking sa jeg ja fordi jeg har tro på Normisjon og vil være med å forme og utvikle organisasjonen.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

Normisjon må være en misjonsorganisasjon med store visjoner for Guds rikes utbredelse fordi Jesus selv gav oss misjonsbefalingen. Dersom vi har denne store visjonen i våre hjerter vil våre naboer, Norge og Europa også være viktig for oss. Vi må videre med det viktigste!

– Hvordan kan disse oppgavene løses?

Normisjon må satse sterkt på barn og unge. Men for å gjøre det må alle generasjoner engasjeres. Jeg glemmer ikke møtet med 80 årige Corrie ten Boom som talte til 1000 unge mennesker om kall og om å være Jesu etterfølgere. Alle unge sugde til seg utfordringen fra en som levde det hun lærte.

Misjonsdimensjonen må være en bærebjelke for Normisjon og vi må gå til nye unådde folkeslag. Samtidig ønsker jeg å få enda flere tidligere misjonærer og medarbeidere på banen. Ønsker et engasjement slik som vi nå ser tidligere Ecuadormisjonærer har med årlige samlinger og engasjement.

Lokalt ønsker jeg å se flere brennende hjerter involvert – Det som ikke skjer lokalt skjer ikke. Grasrota er og blir hjertet i Normisjon. Jeg vil også prioritere alle skolene – ikke bare Bibelskoler, men løfte opp alt fantastisk arbeid som gjørers på alle skolene hvert eneste år.

Jesu nøkkel til å få utført arbeidet var disippelskap i vid forstand. Da blir alle viktige og en unngår at noen få bærer altfor mange oppgaver. 2. Tim. 2, 2 viser dette multiplikasjonsunderet: En som har møtt Jesus, lærer videre til en annen som er i stand til å lære andre. Da trengs alle, og ingen blir viktigere enn de andre. Vi hjelper hverandre og oppmuntrer hverandre. Jesu legeme i funksjon slik vi leser i Bibelen. En sådde, en vannet, men Gud gav vekst. Uten Gud og Guds hellige Ånd arbeider vi forgjeves.

– Hvordan vil du beskrive dine lederegenskaper?

Jeg har jobbet med ledelse hele mitt liv – fra Yngres, Laget og Ungdom i Oppdrag til de siste årene å ha bygd opp Gruppe- og Misjonsavdelingen i min nåværende jobb. I mine år som styreleder i Stefanusalliansen og Bibelskolen i Grimstad har jeg jobbet utfra prinsippet om å oppmuntre andre både ansatte og i styrene, til å ta ansvar og bruke de gavene Gud har gitt hver enkelt. Jeg har tro på å jobbe oss frem til enighet å ikke være en leder som overkjører andre og trumfer igjennom sine egne meninger. Jeg har også praktisert å søke Gud og ta tid til bønn kontinuerlig i løpet av styremøtene jeg har ledet. Vi må jobbe, men ikke glemme å ta tid til bønn og søke så langt vi formår Guds vilje.

– Hvordan vil du jobbe for at Normisjon skal ha en sunn økonomi?

Det er ikke mangel på penger i Norge, men mangel på forvaltning. Troa kommer av forkynnelsen. Brennende hjerter som elsker Jesus vil gi – og alle som engasjerer seg får mer enn de gir. Det er velsignelsens mysterium. Ingen reagerer når noen kjøper en bil til 500 000 eller et hus til 4 million. Men hva om tilsvarende gis av noen til Guds rike?

Jeg vil jobbe for at både enkeltpersoner, foreninger og forsamlinger skal ha en offensiv givertjeneste. Og unge må lære å gi så tidlig som mulig. De mange trofaste og faste giverne bærer misjonen. Slike ønsker jeg langt flere av.11 styrekandidater:

(Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter)

Styrekandidat 1:

Berit Bakke

Alder: 51 år
Bosted: Bergen
Utdannelse: Arbeidserfaring og utdannelse innen økonomi, administrasjon og personal
Nåværende jobb: Personalsjef i Bergen kirkelige fellesråd
Nåværende engasjement i Normisjon: Nestleder i regionstyret i Hordaland

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Normisjon har betydd mye for meg siden jeg første gang ble kjent med Santalmisjonen og siden Normisjon som misjonær i Mali i 10 år og etter flere perioder i regionstyret for Normisjon Hordaland. Gjennom dette arbeidet har jeg fått kjennskap til arbeidet i regionen som blant annet forenings – og lagsarbeid for barn, unge og voksne, SMM-arbeid og forsamlingene til Normisjon i regionen.

Jeg ønsker å stille som medlem til landsstyret fordi jeg ønsker at Normisjon fremdeles skal være en landsomfattende organisasjon der mennesker i alle lag i samfunnet finner det meningsfullt å være engasjert i Normisjon til tjeneste i Norge og internasjonalt. Jeg er stolt over alt godt arbeid som Normisjon driver i samarbeidslandene enten innenfor kirkebyggende arbeid eller bistandsarbeid.

Alt arbeid som drives rundt om i Norge er grunnlaget for givertjeneste og rekruttering av misjonærer eller andre medarbeidere. Uten dette arbeidet vil det heller ikke være grunnlag for Normisjon slik vi kjenner det i dag.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

Normisjon er en organisasjon med mange viktige oppgaver og som medlem i Landsstyret vil det være mange saker som må tas hånd om. Skulle jeg allikevel prioritere noe ser jeg for meg at i tiden som kommer vil informasjonsarbeid være viktig for å legge grunnlag for rekruttering og gaveinntekter. Da tenker jeg på informasjonsarbeid inn mot nye og gamle menigheter med «samarbeid menighet- misjons-avtaler, foreninger, forsamlinger og ACTA-lag og på Nomisjon sine skoler.

Rekruttering til misjonærtjeneste og annen heltidstjeneste i Normisjon er et viktig satsingsområde. Jeg tror at det er nødvendig med strategisk informasjonsarbeid for å gjøre Normisjon til en aktuell organisasjon for unge mennesker å vurdere som noe de kunne tenke seg å engasjere seg i.

– Hvordan kan disse oppgavene løses?


Informasjonsarbeid krever ressurser både av personell og økonomi, men jeg tror det er viktig å bruke ressurser på dette. Utover forkynnelse av kall til misjonærtjeneste, er det nødvendig med god informasjon om at Normisjon kan være en aktuell arbeidsgiver. Normisjon har et seriøst misjonsarbeid i samarbeidsland og bistandsarbeidet er bærekraftig og fremtidsrettet, samt mye godt arbeid i Norge. Det skulle være god grunn for at mennesker ønsket å gå inn i en misjonærtjeneste eller annen tjeneste i Norge, men da må det bli godt kjent hva som kan tilbys.

Styrekandidat 2:


Harald Fylling

Alder: 60 år
Bosted: Rognan, Saltdal
Utdannelse: Teologi og practicum på MF (1982) + 1 års misjonærutdannelse på Gå-ut-senteret (1988-89)
Jobb: Sokneprest i Saltdal
Nåværende engasjement i Normisjon: Personlig medlem og giver (fram til 2011 medl av regionsstyret i Bergen). Tidligere misjonær i Mali 1988-1997 + 2003-2004.

– Hvorfor jeg ønsker du å bli med i Landsstyret?

Med min bakgrunn både som misjonær og medlem av regionstyret i Bergen (i 2 perioder) har jeg erfaring fra ute- og hjemmearbeidet. Dermed mener jeg å ha mye å bidra med i Landsstyret. Jeg ønsker å være med å stake ut kursen for Normisjon - og ikke minst dens plass i kirke- og organisasjonslandskapet i en tid med mye forandring. Jeg har en nød for at mennesker skal komme til tro og vil ha fokus på det i et styre-engasjement.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

1) Rekruttering av flere misjonærer og økt satsing på ytre-misjon.
2) Skape livskraftige fellesskap lokalt - både som egne forsamlinger og grupper/foreninger som kan vitalisere lokalmenighetene slik at flere kommer til tro.
3) Barne- og ungdomsarbeidet.
4) Stabilisere økonomien og kanalisere mer til utearbeidet.

– Hvordan kan disse oppgavene løses?

Ved å velge et Landsstyre med gjennomføringskraft med personer som brenner for oppgaven og som dekker ulike fagområder.

 

Styrekandidat 3:

Liv Gjerde

Alder: 56 år
Bustad: Hemsedal
Utdanning: 3-årig lærarskule, kristendom grunnfag, kurs i kirkelig administrasjon og ledelse
Nåverande jobb: inspektør ved Læringssenteret Gol
Nåverande engasjement i Normisjon: Medlem i Hemsedal Normisjon, har vore med i komiteen for kvinnehelga i Buskerud, har av og til talaroppdrag

– Kvifor ynskjer du å bli med i landsstyret?

Eg er glad i Normisjon. Eg vil gjerne vera ei røyst frå lokalarbeidet i organisasjonen, og eg har fem års erfaring som utsending i Aserbajdsjan. For meg er det interessant å vera informert om arbeidet i organisasjonen, vera med å drøfte arbeidet og prøve å finne løysingar som tener oppgåva organisasjonen har.

– Kva oppgåver meiner du Normisjon bør prioritere?

Forkynne den gode bodskapen om Jesus Kristus, ved misjon lokalt og internasjonalt. Ei konkret utfordring i dag er å byggje bruer mellom generasjonane.

– Korleis kan desse oppgåvene løysast?

Gjennom bøn og arbeid. Det er viktig å finne arbeidsformer som skaper levande og gode fellesskap. Dei lokale fellesskapa må ha syn for menneska i nærmiljøet og samtidig vera opptekne av at evangeliet skal ut til andre stader og andre land.

Styrekandidat 4:

Finn Kolnes

Alder: 76 år
Bosted: Sola
Utdannelse: Sosionom
Nåværende jobb: Pensjonist/lærer ved Acta bibelskole
Nåværende engasjement i Normisjon: Frivillig stab i IMI-kirken, lærer ved Acta bibelskole, veileder Agape veiledningssenter, leilighetsvis forkynner

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Jeg ønsker å være med å prege Normisjon inn i en ny tid.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?


Sentrale oppgaver vil være:
1) Tilrettelegge for lokale disippelgjørende/misjonale fellesskap nasjonalt og internasjonalt.
2) Videreutvikle organisasjonens diakonale profil gjennom konkret hverdagsgodhet.
3) Gi barn og unge klare utfordringer til å leve et Jesusovergitt liv.

– Hvordan kan disse oppgaver løses?

Ta utgangspunkt i steder og miljøer hvor disse oppgavene allerede ivaretas og videreføre dette gjennom lokale initiativ.

 

Styrekandidat 5:

Agnar Kvalbein

Alder: 59 år
Bosted: Stokke i Vestfold
Utdannelse: Sivilagronom
Nåværende jobb: Forsker i Bioforsk
Nåværende engasjement i Normisjon: Intet. Men jeg arbeidet i Normisjons største enhet i 25 år. Noen år var jeg leder for virksomheten.

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Jeg har aldri hatt noe ønske om det, men noen har ønsket at jeg stilte til valg. Min er erfaring er at de vanskeligste sakene havner øverst i organisasjonen. Derfor kan et slikt verv bli krevende, men interessant og lærerikt. Jeg håper å møte mennesker som tåler en åpen diskusjon og som tar ansvar.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

Vi må:
1) Kalle og utruste mennesker til å ta lederansvar i samfunnet.
2) La oss inspirere av kristne i andre kulturer.
3) Kvitte oss med eiendom og strukturer som ikke er egnet til å nå måla våre.

– Hvordan kan disse oppgavene løses?


De løses ikke først og fremst av landsstyret, men av engasjerte kristne et fungerende nettverk.
1) Medmennesker må sees, elskes og utfordres.
2) Alle kristne bør ta ansvar for et misjonsprosjekt eller et diakonalt arbeid. (Misjon er å krysse en kulturell barriere med evangeliet). Den lokale enheten skal kunne tilby kontakt og oppgaver.
3) Det er viktig å skape en god debatt om etablerte metoder og tradisjoner. Normisjon er en samling selvstendige enheter som ikke lar seg styre ovenfra. De må selv tegne visjoner og sette nye mål. Landsstyret og den sentrale ledelsen kan utfordre til lokal utvikling innenfor de rammene som definerer bevegelsen.

Styrekandidat 6:

Arne Lyngstad

Alder: 52 år
Bosted: Trondheim
Utdannelse: Cand philol/lektor
Nåværende jobb: Adm.direktør
Nåværende engasjement i Normisjon: Møteleder G11 i Salem Menighet Trondheim, styrearbeid NLA Høgskolen, styreleder Trondheim Samtalesenter

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Jeg vil holde visjonen «Elsket og sendt» levende. Videre: bidra til lokale fellesskap om Jesus, og mer samarbeid i Normisjon for å få en bærekraftig økonomi.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?


Utvikle fellesskap og forsamlinger med trosopplæring og diakoni.

– Hvordan kan disse oppgavene løses?

1) Fortelle barn og ungdom om Jesus og utfordre til etterfølgelse og tjeneste
2) Familiearbeid/Forsamlingsarbeid
3) Møte medmennesker slik de lever og gå sammen, ha tilbud som fremmer menneskeverd og mestring fordi alle er elsket av Gud.

Styrekandidat 7:

Torstein Eidem Nordal

Alder: 29 år
Bosted: Kviteseid
Utdannelse: Cand.theol, MF
Nåværende jobb: Sokneprest
Nåværende engasjement i Normisjon: For tiden har jeg ikke noe engasjement i Normisjon. Men jeg kommer fra en indremisjonsfamilie, og har "vokst opp" på yngres og leir med Acta, både som deltager og leder. Fra 2005 - 2007 var jeg student på BiG, det siste året som utsending i team for BiG, Acta og Skjærgårds.

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Først og fremst vil det være et stort privilegium å få være med å lede Normisjon. Jeg ser på dette som en god mulighet til å tilegne meg kunnskap og erfaring. Dernest ønsker jeg å bidra med teologisk og kirkeorientert refleksjon inn i sakene landsstyret måtte drøfte. Her kan jeg også bidra med strategisk ledelse fra bred organisasjonserfaring. Som sokneprest i Den norske kirke vil jeg være en pådriver for at Normisjon fortsatt skal være tilknyttet denne som sitt kirkesamfunn.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

Jeg vil framheve fellesskap og rekruttering. Fellesskap handler om å gjøre forsamlingene, husgruppene, stevnene og leirene tilgjengelige slik at vi kan nå nye med evangeliet. Rekruttering handler om styrke skolene våre, promotere ytre-misjonsoppdraget og framsnakke prestestudiet, slik at flere "våre" blir frivillige, utsendinger og ledere i menighetene.

– Hvordan kan disse oppgavene løses?

Vi må bygge en kultur der vi snakker om menighet, misjon og bibel med positivt fortegn. Vi må oppfordre til og forkynne tilhørighet, kallelse og tjeneste.

​Styrekandidat 8:

Ekaterina Aleksandrovna Samara

Alder: 39 år
Bosted: Trondheim
Utdannelse: Universitetsgrad innen språk, engelsk og norsk (Russland), Cand.mag. økonomi fra Høgskolen i Tromsø
Nåværende jobb: Forretningsutvikler i Diggerin Inc, som er en high-tech start-up med utspring fra Trondheim
Nåværende engasjement i Normisjon: Frivillig i Salem menighet (jobber med å styrke kommunikasjonsarbeid i menigheten og er næringslivskontakt for menighetens diakonisatsing Barne-og-ungdomssenteret 22B)

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Normisjon er en spennende organisasjon med tydelige mål som jeg tror på.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

Hverdagsmisjon, fortsette å satse på tiltak rettet mot barn.

– Hvordan kan disse oppgavene løses?

Utruste lokale menigheter og enhver medlem til å være misjonærer der man er: på jobb, i nabolaget eller idrettskrets.

Styrekandidat 9:

Tore Seierstad

Alder: 65 år
Bosted: Drammen
Utdannelse: Lærer med videreutdannelse i kristendom, historie, biologi og ledelse
Nåværende jobb: Pensjonist fra høsten 2014 etter 11 år som rektor på Danvik FHS
Nåværende engasjement i Normisjon: Styreleder i Vivo (Normisjons bokandelkjede), styremedlem i Lunde-Luther forlag, medlem av styringsgruppe for GUS i Tr.hjem, frivillig forkynner

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Jeg ønsker å bidra med erfaring og kunnskap inn i ledelsen av Normisjon. Normisjon er en attraktiv organisasjon med stort potensial for utvikling av det internasjonale arbeidet, evangelisering, diakonalt arbeid og skoledrift i Norge.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

Offensivt og relevant arbeid blant alle generasjoner i Norge på egen hånd og i samarbeid med menighetene i Den norske kirke. Videre er det internasjonale arbeidet helt avgjørende for organisasjonen. For å få til dette må organisasjonen fornyes fortløpende og den må sikres en sunn økonomi.

– Hvordan kan disse oppgavene løses?

Utvikling av sterke lokale enheter (regioner, forsamlinger og foreninger) i samarbeid med et hovedkontor der oppgavene er maksimalt godt samordnet mellom sentralleddet og lokalleddet.
Videre må vi bygge videre på erfaringene med at regioner og forsamlinger tar ansvar for definerte oppgave av det internasjonale arbeidet i tett kontakt med Internasjonal avdeling på hovedkontoret. Kallet til tjeneste ute og hjemme må løftes opp i Normisjon. Her er bibelskolene og Gå Ut Senteret svært viktig. Normisjon må være en organisasjon som er omstillingsdyktig og lett på foten når det gjelder å ta i bruk nye arbeidsformer hjemme og ute og som bidrar internasjonalt til å virkeliggjøre Jesu misjonsbefaling der hvor evangeliet ikke er forkynt i dag.

Styrekandidat 10:

Trygve Svendsen

Alder: 63 år
Bosted: Skudeneshavn, Rogaland
Utdannelse: Sivilingeniør, NTH
Nåværende jobb: Pensjonist
Nåværende engasjement i Normisjon: Medlem i regionstyret i Rogaland

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Normisjon har vært min tilhørende organisasjon. Tidligere medlem i landsstyret. Har lyst og tid til å være med.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

Avgjørende at vi prioriterer hvilke oppgaver vi går inn i.
1) Acta - de fleste som blir kristne tar en bestemmelse før de er 17 år
2) Utadrettet virksomhet - som f.eks. ALPHA. Istandsette den enkelte til å vinne nye mennesker
3) Klart og tydelig ytremisjonsengasjement i alle fellesskap og forsamlinger

– Hvordan kan disse oppgavene løses?

Gjennom brennende og målrettede felleskap og forsamlinger - «uten meg kan dere intet gjøre».

Styrekandidat 11:

Birte-Helen Toppe Sæle

Alder: 47 år
Bustad: Leknes i Lindås kommune (Nordhordland)
Utdanning: Sjukepleiar, har også eittårig misjonærkurs frå Gå Ut Senteret. (+ mellomfag i spansk og 9 månader språkkurs i aserbajdsjansk)
Noverande jobb: Sjukepleiar i heimetenesta i Lindås kommune.
Noverande engasjement i Normisjon: Er medlem i Norkirken Nordhordland og i ei familieforeining. Har tidlegare vore medlem i regionstyret i region Hordaland.

– Kvifor ynskjer du å bli med i landsstyret?

Eg er oppvaksen i Ecuador med foreldre som var misjonærar for Santalmisjonen , og var også "eittåring" der i to år i ungdomen. Har til saman budd ca. 11 år i Ecuador. Santalmisjonen sitt arbeid, og seinare Normisjon sitt arbeid har alltid stått meg nært og eg har alltid vore opptatt av og engasjert i arbeidet både lokalt og internasjonalt.

Eg har og vore utsending for Normisjon i Aserbajdsjan i til saman fem år, fire av desse åra saman med mannen min og tre barn.

– Kva oppgåver meiner du Normisjon bør prioritere?

Normisjon har forplikta seg på eit arbeid med å nå ut til unådde folk og folkeslag. Dette ynskjer eg å vere med på! At me har mange nye landsmenn som ikkje kjenner Jesus er også ei stor og viktig utfordring for oss. Som mor til 4 mellom 7-18 år er og også opptatt av at barn og unge skal ha møteplasser der dei får bli kjent med Jesus og lære å elske Han.

– Korleis kan disse oppgåvene løysast?

Eg meiner det er viktig å sende ut langtidsutsendingar, volontørar og team til samarbeidslanda våre. Det bør leggast til rette for dette både økonomisk, og ved å motivere og informere . Det er viktig at både unge og vaksne heilt opp i pensjonistalderen kan bli motiverte til eit slikt arbeid. For å nå barn og unge må ein ha motiverte tilsette som kan kommunisere godt med desse, både gjennom lagsarbeid og leirar.

 

Normisjon holder generalforsamling under Sommer i sør med Normisjons GF fra 29. juni 2015 i Grimstad

Kandidater til kontrollkomiteen i Normisjon:

Helge Eide
Svein Lilleaasen
Tore Humstad
Ragnhild Gravem
Liv Berit Philskog
Anders Grønning

Kandidater til valgkomiteen i Normisjon:

Sverre Karlsen
Elisabeth Bjor Aasbø
Ola Rusaanes
Anfin Skaaheim
Irene Lygre
Hilde Granerud Heitmann
Sissel Brobakken
Anna Marie Kjøde Olsen