Regionårsmøte 6. april 2019

Regionårsmøte i Langevåg bedehus

Velkommen

Vi i Normisjon region Møre ønsker velkommen til årets årsmøte som blir i Langevåg bedehus lørdag 6. april.

Program:

10.00 Registrering og kaffe

11.00 Bibeltime

12.30 Årsmøte

14.30 Middag

15.30 Misjons samling

Kaffe og kaker etter misjons samlingen.

Dag  Håkon Eriksen, internasjonale leder i Normisjon er hovestyrets utsending.

Påmelding

Dags pris for hele årsmøte er kr 400.-

Dette inneholder alle måltid.

 

Saksliste

Sak 1 Konstituering
– Godkjenning av innkalling
– Valg av dirigenter
– Valg av fullmaktskomité
– Valg av referenter
– Valg av tellekorps
– Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
– Bestemmelser og lover som angår årsmøtet
Sak 2 Årsmelding for 2018
Årsmelding for regionen vedtas.
Sak 3 Regionens regnskap 2018
Regnskap blir lagt frem på årsmøtet.
Sak 4 Valg
– Valg av 2 faste medlemmer til regionstyret for 3 år
– Valg av 3 varamedlemmer til regionstyret for 1 år
– Valg av 4 medlemmer til valgkomité for 1 år
Sak 5 Drøftning/orienteringer
 Misjon i Senegal
 Vassbotten
 Omstillingsplan for Normisjon
 Misjonsklynge i Midt-Norge
 Handlingsplan

På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon over 15 år og direktemedlemmer møte- og stemmerett. De som ønsker å ha stemmerett, må ha meldt seg på forhånd eller melde seg til fullmaktskomitéen senest én time før forhandlingsmøtet settes. De må gjennom referanser eller på annen måte kunne godtgjøre at de har vært medlem siden 31. desember 2018.

 

Årsmelding

Regionstyret for Normisjon region møre har vært satt sammen med Ivar Aae som leder og Kjell Nyland som nestleder. Øvrige styremedlemmer har vært, Arnor Evensen, Liv Johanne Opstad, Edgar Fredriksen og Kjell Pettersen. Liv Randi Ballstad har møtt fast som 1. vara. Det har vært avholdt 6 møter og behandlet 36 saker.

Torgeir Frøsøye er regionleder og Mattis Bårnes var Acta leder fram til mai 2019 etter dette har denne stillingen vært vakant. 2019 har vært preget av liten bemanning og sykemelding. For å avhjelpe på situasjonen har Edgar Fredriksen har vært innleid som forkynner og Ivar Aae har hatt noe utvidede arbeidsoppgaver.

Senegal har vært Normisjon Møre sitt hovedfokusland. I november avsluttet en av familiene sitt opphold i landet, men Senegal er fortsatt et satsningsområde, og i 2019 håper vi på flere nye utsendinger.

Årsmøte for arbeidsåret 2017 ble avholdt på Vassbotten leirsted med god deltakelse. Områdegruppa for Nordmøre sto for mye av planleggingen og gjennomføringen.

Det er opprettet tre områdegrupper som skal ta initiativ, arrangere og oppmuntre til møter og annen aktivitet i sitt område.
Områdegruppe for Nordmøre har bestått av Kjell Pettersen, Einy Elgsæter, Ivar Aae og Martha Innerdal. Områdegruppe for Romsdal har bestått av Liv Johanne Opstad, Petter Godø og Synnøve Risan. Områdegruppe Sunnmøre har bestått av Bjørg Tunheim, Oddmund Måseide, Marianne Baarholm og Johan Behrentz.

Vi er medeier av Fermate Sunnmøre hvor Turid Nordstrand Rødset og Geir Magne Nødtvedt har vært Normisjons representanter i styret.

Vi er også medeier av Høgtun Folkehøgskole. Der er Tore Humstad og Martha Innerdal våre representanter.

Det er opprettet arbeidsgrupper innad i regionstyret for å jobbe med enkelte saker eller saksfelt her kan nevnes arbeidsgruppe Vassbotten som har bestått av Arnor Evensen, Edgar Fredriksen og Tore Humstad. Deres arbeid har i hovedsak bestått av utredningsarbeid og kontakt med diverse interessenter med tanke på avhending av Vassbotten leirsted. Denne saken har også vært hyppig oppe i regionstyremøtene.

Representanter fra regionstyret og Norkirken Molde deltok også under utvidet rådsmøte som landsstyret i Normisjon inviterte til høsten 2019. Tema var en omstillingsplan fra landsstyret med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen som Normisjon er inne i. Et av punktene som ble drøftet var økt samhandling mellom regioner, skoler, menigheter m.m. og en klyngemodell ble lansert. Det har vært kontakt opp mot region Trøndelag med tanke på en klynge i Midt Norge.

Regionstyreleder Ivar Aae deltok våren 2018 på felles samling for regionstyreledere på hovedkontoret i Oslo.
Regionstyret har også ønsket en tydeligere veiledning på hvordan vi som organisasjon skal forholde oss til kirkemøtets vedtak om likekjønnet vigsel.

Bemanningssituasjonen i region Møre har også vært opp til behandling ved flere anledninger. Acta lederstillingen ble lyst ut våren 2018, etter intervjurunde fant vi og ikke innstille noen til stillingen. Regionleders sykemelding har også medført at videre prosess har blitt utsatt.

Regionstyret har over mange år hatt frustrasjoner på manglende oversikt og rapportering av regnskapstall og eiendeler etter fusjonen
med hovedkontoret. Representant fra hovedkontoret deltok på et av regionstyremøtene for å svare på noen av våre spørsmål.

Det ble i 2018 samlet inn kr. 2 138 278 til det internasjonale arbeidet/ sentralleddet (kr. 3 056 116 i 2017 og kr. 2 865 249 i 2016) og ble gitt kr. 1 273 886 til det regionale arbeidet (kr. 1 083 816 i 2017 og kr. 1 201 317 i 2016).
Årsresultatet viser et overskudd på kr. 367 207.

Regionstyret har dette året bestått av:
Leder Ivar Aae 2018-2020
Nestleder Kjell Nyland 2016-2019
Arnor Evensen 2018-2021
Kjell Pettersen 2018-2021
Edgar Fredriksen 2016-2019
Liv Johanne Opstad 2017-2020
Vararepresentanter:
1.vara Liv Randi Balstad (møter fast) 2018-2019
2.vara Tore Humstad 2018-2019
3.vara Anna Sigbjørnsen 2018-2019
Ansatte:
100% Acta-leder:
Mattis Bårnes (frem til 1. mai 2018)
100% Regionleder:
Torgeir Frøvik Frøsøye
100% Pastor Molde-fellesskapet:
Odd Magnus Venås
12% Ismet Kajolli tilsynsmann på Vassbotten leirsted.
Misjonærer fra Møre:
Ecuador: Åse Røsvik de Vargas, Vigra
Senegal: Anne Solfrid Myrseth, Fræna (ettåring)

Vi vil

– Videreutvikle og plante fellesskap der mennesker i alle aldre møter, følger og ærer Jesus Kristus
– Dele godhet og gjestfrihet
– Gjøre mennesker til disipler av Jesus
– Utrustning og lederutvikling
– Leve oppriktige liv som hele mennesker
– Bygge en sterk organisasjon med samhold og tilhørighet der vi spiller hverandre gode
Normisjon region Møre har en nød og en lengsel etter at mennesker skal bli frelst. Derfor vil vi være med å plante nye fellesskap som brenner for det samme og utruste mennesker til å være og leve som Jesu disipler og etterfølgere, vise mennesker veien til Jesus og gjøre mennesker til disipler.
Vi innser at det tar tid å bygge relasjoner og legge til rette for nyplanting. Det er viktig med lokal forankring, tett oppfølging og ansvarliggjøring når noe nytt skal etableres. Vi skulle ønske vi hadde kommet lengre med nyplanting av fellesskap.
I Acta Møre hadde ved årsslutt 32 lokallag, og 898 registrerte medlemmer fordelt på disse lagene. Når vi i tillegg har 51 registrerte voksenforeninger blir dette et stort arbeid vi er stolt av.
Takk til alle ledere og medarbeidere i de ulike foreninger og fellesskap som står på i bønn, tjeneste og med gaver for at nye generasjoner og folkeslag skal få møte Jesus.
Vi vil
– Bringe evangeliet til nye generasjoner og folkeslag
– Arbeide for undertryktes rettigheter og en bedre framtid for fattige mennesker
– Arbeide for å øke respekten for livsrett og menneskeverd
– Forvalte skaperverket til beste for kommende slekter.
– Være medvandrere.
Normisjon region Møre ønsker å satse målrettet for å nå nye generasjoner og folkeslag med evangeliet.
Det er stort engasjement for misjon i vår region. Mange er aktive for å formidle Jesus i sitt nærområde, men det er også en stor nød for å gjøre Jesus kjent i vårt internasjonale arbeid. Det er mye bønn for arbeidet, og det vil gi resultater.
Vi har 5 misjonsavtaler med menigheter gjennom SMM (Samarbeid menighet og misjon). Det er ikke gjennom disse avtalene vi får inn mest penger til vårt internasjonale misjonsarbeid, men avtalene er med å hjelpe til at det blir et fokus på misjon i menighetene. De store beløpene kommer inn gjennom arbeidet fra Norkirken Molde og øvrige foreninger som arbeider aktivt med innsamling til misjonsarbeidet.
Vi vil
– Engasjere oss i barne- og ungdomsarbeid og støtte Acta.
– Styrke familiearbeidet slik at det inspirerer og utruster alle slags familier til å dele tro i og gjennom hjemmet.
– Videreutvikle våre skoler og barnehager der Jesus formidles og der barn og unge utvikler seg som hele mennesker.
Vi ønsker å jobbe aktivt for å skape flere møteplasser i vår region hvor barn og unge møter Jesus. Vi ønsker å satse målrettet for å nå nye generasjoner med evangeliet, disippelgjøre barn og unge og reise en ny generasjon ledere.
Siden mai har vi vært uten ansatte i Acta arbeidet i Møre. Dette har nok vært utfordrende for noen, men det drives fortsatt mye flott arbeid blant barn og unge i regionen. Vi håper å få på plass riktige medarbeidere i Actastaben i 2019.
Flere Soul Children-kor er godt synlig i mange områder av vår region, og er med på å spre budskapet om evangeliet – med et tidsriktig og inkluderende uttrykk. Vi ser at dette konseptet vekker stort engasjement, både hos ledere, medlemmer, foreldre og lokalsamfunn generelt.
Høgtun Folkehøgskole er en viktig arena for å nå nye generasjoner med evangeliet. Vi setter stor pris på et ivrig og engasjert personale som er gode modeller og vitner med sine liv og sin tro i møte med ungdommer i startgropen på sitt voksenliv.
Norkirken Molde opplever stadig vekst blant barn og unge, og arbeider strategisk for å disippelgjøre i alle generasjoner.

I Normisjon region Møre har vi i lengre tid hatt en stram økonomi.
Vi ser likevel fremskritt i arbeidet, og ser frem til fortsettelsen. Vi ønsker flere ansatte i 2019, og dette har en kostnad. I Normisjon region Møre vil fortsette å jobbe for å gi Jesus videre til nye generasjoner og folkeslag.
Vi ber frimodig om en god årsmøtegave (og gjerne også faste givere) til Region Møre, slik at vi kan være med å gi Jesus Kristus til nye generasjonar og folkeslag også i fremtiden.

Kontonummer: 3000 14 71119
Merk: Årsmøtegave Møre. Gave fra foreninger merkes tydelig med navn.

Bruk link på nettsiden: www.normisjon.no/more
SMS: 91691674
Mail: region.more@normisjon.no
Eller skjema nedenfor som kan sendes i posten:
Normisjon region Møre
Torget 4, 6413 MOLDE
Påmeldingsfrist: 4. april
NAVN
ADRESSE
MOBIL
E-POST
STEMMERETT
FORENING DIREKTEMEDLEM ACTA
FORENINGSNAVN
DAGPRIS KR 400 SOM SKAL VÆRE MED PÅ Å DEKKE KOSTNADER SOM HAR MED ÅRSMØTET Å GJØRE, INKLUDERT MIDDAG.