Personvern

Når du støtter Normisjon eller Acta, barn og unge i Normisjon, vil organisasjonene oppbevare informasjon om at du har gitt, så fremt du ikke har gitt anonymt. Vi utleverer ikke navn og adresse til 3. part.


Ifølge personopplysningsloven av 14. april 2000 er Normisjon og Acta, barn og unge i Normisjon pålagt å offentliggjøre hvilken informasjon som lagres i organisasjonens registre. I tillegg til å oppfylle avtalene med den enkelte bidragsyter, benyttes personregistret for å imøtekomme forpliktelser overfor myndighetene.  

Registeret vil også kunne benyttes når Normisjon og Acta, barn og unge i Normisjon har berettiget interesse av dette til bruk i arbeidet med å oppfylle organisasjonens formål. I tillegg til personalia inneholder registret informasjon om innrapporterte gaver. Ingen sensitive personopplysninger noteres eller lagres.

Normisjon og Acta, barn og unge i Normisjon kan benytte navn og adresse til markedsføringsformål internt men vil aldri utlevere din adresse til en tredjepart. Utlevering av disse opplysningene vil ikke kunne skje dersom den enkelte reserverer seg mot dette enten i Det sentrale reservasjonsregister, eller ved direkte henvendelse til Normisjon. Personer vil på forespørsel også kunne gis innsyn i data som berører en selv. Dersom det skjer endringer som gjør at registrert informasjon ikke lenger er korrekt, vil denne korrigeres. Det vurderes fortløpende om slike korrigeringer må meddeles den enkelte. Vurderingene skal kunne dokumenteres skriftlig. Medie- og markedsleder i Normisjon er til enhver tid ansvarlig for at alle registrerte opplysninger er korrekte.

 For fullstendig lovdata se her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31