Fond i region Agder

Region Agder har opprettet et fond for å misjonsbevisstheten blant barn og unge.


Statutter
Fond: «Barn og Unge, hjemme og ute»

Formål:
Øke misjonsbevisstheten blant barn og unge i Normisjon/Acta, samt bidrag til enkelttiltak i våre samarbeidsland/region Agder som retter seg mot barn og unge.

Fondets størrelse: Kr 1 000 000,–

  1. Fondskapitalen settes inn på egen konto i Sparebanken Sør
  2. Årlig utbetaling fra fondet settes til maks årlig renteavkastning
  3. Fondets varighet settes til 10 år, med start 1. januar 2009. Fondet avsluttes 31. desember 2019
  4. I spesielle tilfeller kan det tas av fondskapitalen
  5. Det settes ned et fondsstyre på 2 personer i tillegg til en person fra administrasjonen. Det skal minst være en representant fra henholdsvis Acta og en fra Normisjon i fondsstyret
  6. Fondsstyret innstiller til regionstyret
  7. Søknadsfrist av fondsmidler settes til 1. september
  8. Søknaden sendes til regionkontoret v/administrasjonsleder
  9. Revisjon av statuttene kan fremmes til fondsstyret som innstiller til regionstyret. Det må 2/3-dels flertall til for å endre statuttene