Regionårsmøte 2023, frist innmelding saker innan 15.3.2023

22.april på Skei i Jølster kaller vi inn til regionårsmøte. Fram til 15.mars kan du melde framlegg om saker. Framlegg til saker sendast til sof@normisjon.no, eller leverast til regionkontoret direkte eller via brevpost, men må vere registrert hos oss 15.3.2023

Regionlovene §4 nemner dette slik:

§ 4
Innkalling til regionårsmøtet sendes til alle foreninger og direktemedlemmer, minst én måned før møtet skal holdes. Denne skal følges av
årsmelding og regnskap for foregående år og orientering fra regionstyret om de saker som skal behandles på regionårsmøtet.
Regionstyret oppnevner en fullmaktskomité på tre medlemmer.
Forslag til saker fra foreninger og direktemedlemmer må være
innkommet til regionstyret to måneder før regionårsmøtet.
Regionstyret avgjør hvorvidt andre saker skal fremmes

Vi minner om at medlemer som har stemmerett på årsmøtet, må vere registrerte direktemedlemer eller medlemer i foreininger pr. 31.12.2021. Dette må kunne dokumenterast på førespurnad.