Grupper som gir vekst

Harald Skartveit i samtale med Harald Bårdsen i en av IMI sine huskirker.

Tekst: Roar Flacké

Smågrupper kan være så mangt og vi sitter med ulike erfaringer fra ulike typer grupper. De kan være hodestyrte ved at kunnskap, forståelse og meninger kommer i fokus. De kan være lukkede uten åpning for andre enn den interne vennegjengen. På sitt beste kan ei smågruppe også bidra til vekst – både dybdevekst og breddevekst.

Dybdevekst kan skje ved at vi i gruppa hjelper hverandre til å vokse i tro og liv, og til å følge Jesus i hverdagen. Da trenger vi en livsnær samtale der vi anvender bibelordet på hverdagslivet vårt og oppmuntrer hverandre til å leve det ut. Bibelen er ikke gitt oss først og fremst for å øke vår kunnskap, men for å forandre våre liv. Det beste er om dette kan organiseres innenfor en sammenheng der forkynnelse på møter/gudstjenester følges opp i grupper.

Sunn breddevekst bygger på dybdevekst og hverdagsliv med Jesus. Smågrupper kan bli det beste redskapet for breddevekst om invitasjon av nye og celledeling blir en del av gruppas DNA. Mange har slitt med dette. For å lykkes er det viktig både at gruppa snakker om hvordan det best kan gjøres og at det i forsamlingen tenkes målretta om profil og ledelse av gruppene. Vi er til for andre, ikke bare hverandre. Mange sitter med viktige erfaringer for hvordan en bevisst gruppetenkning kan gi vekst.

IMI-kirken har lenge jobba bevisst med ulike typer husfellesskap. Vi har prata litt med Harald Skartveit, en av de som har fått erfare vekst der.

– Hva har vært det viktigste for deg i husfellesskapet du er med i?

Kona mi og jeg begynte i huskirka i 2015. Fellesskapet med bønn, deling av troshistorie og samtale om hva Gud gjør i den enkeltes liv nå har vært viktig for oss. Det betyr mye at fokuset er mer på våre erfaringer enn på kunnskap og lære. Bibelordet bekreftes gjennom erfaringen.

– Hvordan har det bidratt til vekst i ditt liv?

Fokuset på min personlige Gudsrelasjon og erfaringer med å lytte til Gud har åpna opp for nye landskaper i mitt trosliv. Å sette ord på egen troshistorie og erfaringer i samlivet med Jesus har også hjulpet meg til å formidle til andre på en naturlig måte.

– Hvordan har det påvirka hverdagslivet ditt?

Jeg er blitt langt mer oppmerksom på Guds nærvær i livet fra minutt til minutt. Han er til stede i alle situasjoner i hverdagen. Det oppleves meningsfullt å lytte til Gud kontinuerlig.

– Når dere nye mennesker gjennom husfellesskapet?

Vi opplever at stadig nye blir med i fellesskapet. Noen kommer med via storfellesskapet i IMI-kirken. Andre blir med via relasjonsbygging i hverdagen.

– Har dere gjort noe for at nye skal oppleve det godt å komme inn i gruppa?

Det er viktig å bygge trygghet ved å bli godt kjent, gjerne på andre arenaer enn huskirka. Vi vil møte folk der de er, på deres hjemmebane. Når vi bygger trygghet til hverandre, kan vi åpent snakke livsnært om troen og be for hverandre uten at det oppleves truende.