Misjonale fellesskap

«… han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» (1.Tim.2,4) Foto: Roar Flacké

Tekst: Roar Flacké

I Normisjon har vi en visjon som vi vil skal være retningsgivende i alt vi gjør: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.» Og så har vi to «verdier» eller «identitetsknagger», som sier noe grunnleggende om hvem vi er: «Elsket og sendt».

«Kristi kjærlighet tvinger oss,» sier Paulus. Får vi innblikk i den enorme kjærligheten som ligger bak Jesu død for oss, da har vi ikke noe valg. «Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt,» sa Peter i et avhør. Vi kan ikke annet enn å gi denne kjærligheten videre. Før han sender oss ut, kaller han oss inn til seg, for at vi skal lære å kjenne Han og Hans hjertelag. Guds kjærlighet er ikke bare det beste fundamentet for vår identitet. Den er også den beste drivkraften for våre liv og vår tjeneste.

Dette gjelder både oss som enkeltpersoner og alle våre fellesskap. Det å være et misjonalt fellesskap er ikke som en aktivitet vi kan velge eller velge bort. Det er en grunnleggende del av det å være Guds kirke på jord. Derfor utfordrer vi alle våre fellesskap, fra smågrupper til menigheter, til å fokusere på det fremover. Hvorfor er vi her? Hvem er vi sendt til?

Utadrettede aktiviteter

Det kan se veldig forskjellig ut. Alpha har hjulpet mange fellesskap til å bli misjonale og er kanskje det beste redskapet for å nå nye med evangeliet. Mange menigheter samarbeider om godhetsuker. Og selv om godhet først og fremst er for hverdagen, så har slike aksjoner både alminneliggjort godhet i nærmiljøet og forandra mange menneskers liv. Det fins også et hav av muligheter for lavterskeltilbud som kan nå mennesker i ulike aldre og med ulike behov. Og misjonsmøter og misjonforeninger har betydd mye for realiseringen av det store oppdraget.

Kultur for hverdagsliv

Samtidig handler misjonale fellesskap om mer enn aktiviteter og arrangementer. Det handler om å bygge kultur for hverdagsliv med Jesus. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til en god balanse mellom de tre retningene som gjelder både for våre liv og våre fellesskap – opp – inn – ut? Vi er ofte ganske gode på «inn» (fellesskapet mellom oss kristne), og kanskje også «opp» (fellesskapet med Gud). Kanskje vi særlig trenger å styrke retningen «ut» mot de som ikke kjenner Jesus ennå?

Det handler om å bygge en disippelkultur. Og en disippel er ikke en superkristen med høyt aktivitetsnivå, men en som følger Jesus i hverdagen (opp). Og når vi er sammen med Jesus, skjer det noe med oss, som preger vårt møte med andre mennesker i og utenfor fellesskapet (inn og ut). Hvordan kan vi bygge en kultur for hverdagsliv med Jesus? Dette er noe som må forkynnes frem. Men for å bygge kultur trenger vi også å hjelpe hverandre ved å samtale om det og anvende det konkret inn i livet vårt. Jeg har stor tro på den livsnære samtalen i smågrupper og medvandringsrelasjoner. Der kan vi blant annet samtale om hvem vi er sendt til og hvem vi er sendt sammen med – og hvordan dette kan se ut i våre hellige alminnelige hverdagsliv.

Huskirker

Vi har spurt Irene Cave, som leder arbeidet med huskirker i IMI-kirken, om hvordan de gjør det.

– Hvor mange huskirker har dere, Irene?

Vi har nå 46 huskirker med 7-800 som er med i dem.

– Hvordan bygger dere kultur for det misjonale i huskirkene?

Vi samtaler livsnært og hjelper hverandre med å anvende Bibelen inn i hverdagslivet. Og så finner vi tre personer som vi ber for. Det er ofte mennesker vi har en eller annen relasjon til. Vi prøver å vise godhet for dem, tilbyr forbønn og samtaler med dem. Når mennesker kommer til tro, fører det til en begeistring som smitter.

Alle gruppene er åpne og inviterer nye. Når vi blir så mange at vi ikke kan sitte rundt bordet i et hjem, sendes noen i gruppa ut for å etablere nye huskirker.

– Det betyr at det handler mer om å bygge kultur for hverdagsliv med Jesus enn å organisere aktiviteter?

Legoklubb

Ja, men noen ganger kan vi få drømmer som også fører til aktiviteter. Slik som når Rune Bødalen bar på en drøm om å starte en legoklubb på Sola. Det samla etter hvert mange barn og foreldre. Nå er det Gunn og Jardar Lindøe, som driver klubben. Der kunne de leve ut en hobby samtidig som de bygger relasjoner og formidler tro gjennom andakt og samtale.

Jesus bygget i Lego og Jardar. Foto: Per Erik Mikalsen

Unådde folkeslag

Ut-retningen gjelder både nært og fjernt. Vi er kalt til å gjøre en forskjell og være vitner i ord og liv der vi bor. Og vi skal få være med på det Gud gjør blant folkeslagene. Det siste har også et ekstra endetidsperspektiv ved at vi er med og fullfører oppdraget om å nå alle folkeslag med evangeliet, slik at Jesus kan komme tilbake. Finn ditt unådde folkeslag, som du kan be for til det er nådd. Normisjon er i dag i berøring med om lag 25 unådde folkeslag.

Dobbel velsignelse

Vi utfordrer alle små og store fellesskap til å finne sin plass i det store globale oppdraget. Det kan skje ved at vi finner et land eller et folkeslag, som vi vil være med å be for og støtte økonomisk. Snakk om det i fellesskapet du er en del av. Og snakk med Gud om det. Hvordan kan dette se ut hos oss? Hvem er vi sendt til? Og så kan dere svært gjerne ta kontakt med meg eller en annen medarbeider i Normisjon. I Rogaland er vi i ferd med å etablere ressursgrupper for de ulike samarbeidslandene våre, som kan være med og formidle informasjon og engasjement. La oss være med på det Gud gjør rundt omkring i hans verden. Mange har erfart at det fører til dobbel velsignelse ved at vi både får og sprer velsignelse.