NATTVERD I HJEMMET

I disse dager, der vi mange sitter hver for oss og er avskåret fra å komme til møter og gudstjenester, er det viktig at troslivet og trospraksiser går sin gang i våre hjem. Bønn, bibel, brødsbrytelse(nattverd). Du er prest i ditt eget hjem, noe sånn sa Martin Luther en gang om bruken av den lille katekismen. Uansett i urkirken foregikk nattverden i hjemmene (Ap.gj 2, 46). Vi tror ikke det er den som forretter nattverden som gjør nattverden gyldig, heller ikke hvor stor forsamlingen er. Uansett, dette er en nødsituasjon der vi ikke kan samles som kirke, så vær frimodig.

Her er en liten «liturgi» som en gjerne kan bruke.

Bruk gjerne usyret brød (f.eks flatbrød) og vin. (alkoholfri vin eller drue juice)

(Her er en dypere «symbolikk» som vi ofte ikke tenker så nøye over. Det usyrede brødet er fra det første påskemåltidet i Egypt som foregikk i hast, og brødet ble ikke gjerdet/hevet. I NT er ofte gjæringen et bilde på synden (en liten surdeig syrner hele deigen), men Kristus var ren, usyret. Brødet består av at kornet først legges i jorden for å dø, siden blir det knust, og han har gitt sitt liv. Vintreets frukt, druen blir også knust, hans blod renser for all synd. NT gir oss imidlertid ikke noe «lære» om dette, så vi tror ikke elementenes eksakte beskaffenhet er avgjørende for nattverden)

Den som leder:

La oss feire Herrens nattverd.

Han er her og vil møte oss.

La oss i stillhet bekjenne for Gud det hver og en måtte ha på hjertet. (Stillhet)

”Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.

Bekjenner vi våre synder, er Gud trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.”

 Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, fordi du bar våre synder på ditt legeme opp på korsets tre, og ved dine sår har vi fått legedom.

 Så i deg har vi frimodighet, og i troen på deg kan vi komme fram for Gud med tillit. 

Jesus er livets brød.

Den som kommer til ham skal ikke hungre.

Og den som tror på ham, skal aldri tørste.

 Ved ham lovsynger englene din herlighet

Og din menighet i himmelen og på jorden

priser ditt navn med samstemmig jubel.

Med dem vil også vi forene våre røster i tilbedelse og takk.

Fri bønn.

         Vår Far i himmelen!
          La navnet ditt helliges.
    
La riket ditt komme.
   La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
   Gi oss i dag vårt daglige brød,
   og tilgi oss vår skyld,
   slik også vi tilgir våre skyldnere.
   Og la oss ikke komme i fristelse,
   men frels oss fra det onde.
   For riket er ditt og makten og æren i evighet.
          Amen.

L: Vår Herre Jesus Kristus, i den natt han ble forrådt, tok han et brød (her løfter en brødet opp), takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta dette og ét det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.

Likeså tok han kalken etter måltidet (her løfter en kalken/begeret opp), takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.

Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi legeme?

Og velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod?

Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme.

For vi har alle del i det ene brød.

Mens en gir/deler ut.

Jesu legeme, gitt for deg/meg

Jesus blod utøst for deg/meg

Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere.