OPPDATERTE KORONAREGLER I NORMISJON GJELDENDE FRA 19. JANUAR 2021

Regjeringen viderefører på en pressekonferanse 18.1.21 i hovedsak de strengesmitteverntiltakene fra tidligere for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser forbarn og unge. Lokale fritidsaktiviteter for barn- og unge under 20 år frarådes ikke lenger. Acta og menighetene i Normisjon oppfordres til å se hvordan de nå kan legge til rette for lokale barne- og ungdomsarrangementer, i tråd med de smittevernregler som gjelder lokalt.

  1. MØTEVIRKSOMHET FOR VOKSNE I NORMISJON
    Det er åpent for å samle inntil ti personer på livssynssamlinger, og inntil 200 personer utendørs. Regjeringen anbefaler fortsatt at de fleste samlinger bør utsettes eller avlyses inntil videre, fordi en bør begrense sosial kontakt mest mulig. Normisjon anbefaler at fellesskap gjør lokale vurderinger ut fra smittesituasjonen. Kanskje er dette tiden for å vurdere om en kan finne ulike måter å møtes til fellesskap utendørs? Dersom en ikke kan møtes fysisk, anbefaler vi at en finner måter å møtes digitalt på i mindre grupper.
  2. Det er nå mulig å ha fem gjester hjemme, og det gjør det mulig å arrangere bibel- og bønnegrupper med inntil fem besøkende i et privat hjem. Også her oppfordrer vi til å vurdere den lokale smittesituasjonen.
  3. Regionale arrangementer som samler folk fra flere kommuner avlyses. Regjeringen skriver.
  4. HJEMMEKONTOR
    Fortsatt gjelder anbefalingen om mest mulig bruk av hjemmekontor. Arbeidsrelaterte møter som avdelingsmøter og lignende, avvikles i hovedsak digitalt.
    Nødvendige unntak fra å ha hjemmekontor avklares med nærmeste leder.

Regjeringens regler 030121 gjelder fortsatt fra 180121:
– Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
(Nytt)
– De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

LOVDATA:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskr ift/2020-03-27-470

Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v,samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner.