Nasjonal arkivdugnad

Den 9. september 2022 vedtok landsstyret følgende: 

Landsstyret godkjenner vedlagte avtale om deponering av Normisjons historiske arkiv ved Misjons- og diakoniarkiv hos VID, og ber administrasjonen arbeide videre med de praktiske planene knyttet til overleveringen. 

Arkivene er en blanding av styreprotokoller, reiserapporter, ulike publikasjoner, tekst, bilder og mye mer.

Materialet som nå skal systematiseres og arkiveres i Stavanger går helt tilbake fra 1867 og 1868 da de to organisasjonene ble stiftet og fram til Normisjon ble etablert i 2001. 

Skal vi lykkes med denne jobben er vi avhengig av å bistå hverandre. Og sentralt inviterer regioner, foreninger og lag med på en nasjonal arkivdugnad nå i 2024.

Det er allerede flere som har levert inn materiale, og det er vi takknemlige for.

Det har blitt forhandlet frem en prismodell med VID som i første omgang får betalt for å ta imot, registrering og finsorterer det materialet vi oversender. I neste omgang betaler vi en årlig leie per hyllemeter for alt arkivmateriale som oppbevares. Frem mot sommeren (inkl. august) vil alt av arkivmateriale som avleveres inkluderes i denne avtalen. Det vil si at Hovedkontoret tar regningen så lenge regionene og foreningene selv bekoster frakt til Stavanger.

Så vi ønsker at materialet leveres til regionskontoret på BiG innen midten av august, slik at vi rekker å få det fraktet til Stavanger innen august er omme.

Hva er så bevaringsverdig?

I alle nasjonale og offentlige arkiv arkiveres det i tråd med en arkivplan. Link til Allment arkivskjema følger her.

Skjemaet kan hjelpe dere med å sette noen overskrifter på det dere skal se etter. Vi regner imidlertid med at de færreste regioner og foreninger har hatt et aktivt forhold til en arkivplan/skjema, og at kjennskapen til det som eventuelt har vært kan fort ha gått tapt. Vår anbefaling er derfor at dere tenker «prosjekter» når dere jobber dere gjennom dette.

Under følger en oversikt over de viktigste «prosjektene»:

– Krets/region/foreningsblader er viktige

– Årsmeldinger og jubileumsskrifter, både for krets og foreninger vil vi gjerne ha.

– Reiseruter, foreningsoversikter, medlemstall/register mm. er av stor interesse. Dette viser hvor det har vært misjonsarbeid og lokalt engasjement.

– Kretsstyre og andre styrer, inkl. referater, sakspapirer og årsregnskaper.

– Leirer og leirsteder, fremvekst, bygging, innsamlingsopplegg mm.

– Virksomhet, møteaksjoner eller større arrangementer.

– Oversikt over ansatte o.l. er også noe å ta med.

Dette skal dere ikke ta vare på:

– IKKE dubletter, ikke kvitteringer og regnskapsbilag.