Ingen kritikkverdige forhold om fordeling av statsstøtte.

Gunnar Urstad, forstander i Normisjon region Agder.
Tekst: Heidi.O Roland Foto: Normisjon region Agder Publisert: 14.02.24

Statsforvalteren i Agder mente at Normisjon region Agder hadde brukt statsstøtten feil – og trakk den tilbake. Barne- og familiedepartementet er helt uenig. Gunnar Urstad som er Normisjon Agder trossamfunn sin forstander har vært frustrert over situasjonen og det å ikke bli forstått.

«Statsforvalteren har ikke forstått oss, for å si det fint», sier Urstad.

16. november i fjor vedtok Statsforvalteren at pengene måtte tilbakebetales. 

«Vi har tilbakebetalt ca 157.000 kroner til Statsforvalteren for 2021 og 2022. Det får vi nå tilbake til oss.»

Normisjon Ager trossamfunn

I Normisjon region Agder har man et registrert trossamfunn. Her kan man bli medlem ved å melde seg inn i et lokalt fellesskap, eller en menighet. Du trenger ikke bo i Agder for å melde deg inn i trossamfunnet. 

På generalforsamlingen for Normisjon i januar ble det bestemt at trossamfunnet skal overføres til Normisjon sentralt. Mer om den saken kan du lese her.

Trossamfunnet får tilskudd ut fra antall medlemmer. Deler av tilskuddet har blitt fordelt ut til fellesskap og menigheter (såkalte enheter) i Normisjon der medlemmer av trossamfunnet tilhører.

I 2021 og 2022 valgte styret for trossamfunnet å fordele deler av statstilskudd til fellesskap og menigheter som har sju av trossamfunnets medlemmer eller mer. I 2022 ble det overført kr 900 per medlem til enheter som har sju eller flere av trossamfunnets medlemmer. Til sammen kr 145 800.

«Omtrent det samme ble overført i 2021», forteller Urstad.

Krevde tilbake

Statsforvalteren i Agder var uenig i denne praksisen og krevde å få tilbake deler av statsstøtten trossamfunnet hadde fått for 2021 og 2022. 

Statsforvalteren mente at styret ikke kunne sette en grense for hvilke undergrupper i Normisjon som skulle få ekstra penger eller ikke. Statsforvalteren skrev følgende;

«Statstilskuddet skal fordeles til de underliggende enhetene som har medlemmer, uavhengig av hvor mange medlemmer enheten har. Statstilskuddet skal brukes til tros- og livssynsaktiviteter, og dere har i årsrapporten for 2021 og 2022 opplyst at den religiøse aktiviteten foregår i de underliggende enhetene. Når dere ikke overfører tilskuddet videre til de andre underliggende enhetene, kan vi ikke se at tilskuddet er brukt til tros- eller livssynsaktivitet.»

Satte advokat på saken

Foto: Nærings foreningen,
www.nikr.no/ny-advokat-hos-tofte

Normisjon region Agder ville ikke bare gi seg på et vedtak som de ikke skjønte begrunnelsen for. Så de engasjerte advokat Martin Rødland for å sende inn klage på vedtaket. Rødland skrev blant annet dette i tilsvaret.

«Fordelingen av tilskuddet er gjort etter en konkret vurdering av hvor NrA (Normisjon region Agder) kan få mest mulig tros- og livssynsaktivitet for tilskuddet, og fordeles i sin helhet ut til medlemmene i trossamfunnet. At det er enkelte av enhetene som ikke mottar tilskudd betyr ikke at det er medlemmer i trossamfunnet som ikke mottar tilskudd, men at det er enkelte av enhetene som har en så lite andel medlemmer i trossamfunnet at fordelingen av praktiske årsaker gjøres annerledes. Vi ber igjen Statsforvalteren merke seg at enhetene ikke er egne trossamfunn.»

Positivt svar

Tirsdag 6. februar kom det endelige vedtaket fra hovedstaden. 

«Barne- og familiedepartementet kan ikke se noen grunn til å kritisere NrAs praksis når det kommer til fordeling av midler til enheter i trossamfunnet. Det foreligger følgelig ikke grunnlag for å kreve statstilskudd for 2021 og 2022 tilbakebetalt.»

Videre står det;

«Departementet mener at SFAG bygger vedtaket sitt på en delvis uriktig forståelse av NrAs organisering, og en for snever forståelse av lovens intensjon om å understøtte tros- og livssynssamfunn.»

Avdelingsdirektør Ellen Ur og seniorrådgiver Anders Jordet som har skrevet vedtaket skriver også følgende;

«At statstilskuddet ikke er overført til enhetene som har mindre enn 7 medlemmer, betyr ikke i seg selv at NrA ikke har benyttet tilskuddet til annet enn tros- eller livssynsformål. Tvert imot mener departementet at det er mye som taler for at NrA har foretatt en konkret vurdering av hvordan tilskuddet kan utnyttes på en måte som gir mest mulig tros- og livssynsaktivitet. Det er uansett ikke et krav om at NrA må overføre hele eller deler av tilskuddet til de underliggende enhetene, basert på antall medlemmer i den aktuelle menigheten. Statstilskudd kan brukes til sentral drift og administrasjon som understøtter tros- og livssynsaktiviteter.»

«Jeg synes også det er viktig å få frem at vel så viktig som at vi slipper å tilbakebetale deler av tilskuddet til statsforvaltereen, er prinsippet om at vi kan forvalte tilskuddet til tros og livssynsformål slik vi synes er mest hensiktsmessig. Skulle vi forvalte midlene slik statsforvalteren mente det skulle forvaltes, ville det kunne medføre et byråkratisk mareritt.» sier Urstad.