PULS er strategiens hovedfokus

Acta og Normisjon står samlet i oppdraget om å nå nye generasjoner og folkeslag med evangeliet om Jesus Kristus. For å få til dette, trenger vi et tydelig språk som setter felles retning.

I strategiperioden imøtegår vi organisasjonens utfordringer ved hjelp av fire hovedfokus og 25 overordnede endringsmål. 

Dette er Normisjons hovedfokus i møte med våre utfordringer:

P

U

L

S

Plante

Vi planter evangeliet, nye idéer, prosjekter, menigheter og fellesskap.

Utvikle

Vi utvikler etablerte fellesskap, tilbud, programmer og organisasjonsformer.

Lede

Vi lar oss lede av Gud og hans ord, og vi utruster og inspirerer mennesker til å lede seg selv og andre.

Sammenkoble

Vi kobler sammen visjoner, mål, avdelinger, enheter, behov og ressurser.

Plante

Vi planter evangeliet, nye idéer, prosjekter, menigheter og fellesskap.

Normisjon i 2030:

 • Vi har plantet minst 30 misjonale flergenerasjonsmenigheter.
 • Vi har startet mange nye, ulike former for Jesussentrerte, inkluderende og disippelgjørende fellesskap.
 • En større andel av ressursene våre er rettet mot unådde folkeslag (færre enn 2% kristne).
 • Vi har økt innsatsen innen bibeloversettelse og evangelieformidling.
 • Vi har bidratt til etablering av bedrifter med formål om bedret livsgrunnlag for mennesker, og for å skape inntekter til menighet og misjon.
 • Vi bidrar til at nye kirker plantes på nye steder i våre samarbeidsland.

Utvikle

Vi utvikler etablerte fellesskap, tilbud, programmer og organisasjonsformer.

Normisjon i 2030:

 • Vi har utviklet et rammeverk med nødvendige støttefunksjoner for menigheter i Normisjon.
 • Vi har styrket arbeidet med fellesskapsutvikling, åndelig lederskap og disippelgjøring for etablerte fellesskap/menigheter.
 • Vi har utviklet Normisjons profil, kommunikasjon og teologiske formidling for å nå nye generasjoner og målgrupper.
 • Vi har faset inn misjonssenter som organisasjonsform for lokalt, regionalt og globalt arbeid.
 • Vi har styrket den misjonale identiteten hos våre menigheter og samarbeidskirker.
 • Vi har bidratt til videreutvikling av konsepter for sosialt og økonomisk entreprenørskap i misjonsarbeidet. 

Lede

Vi lar oss lede av Gud og hans ord, og vi utruster og inspirerer mennesker til å lede seg selv og andre.

Normisjon i 2030:

 • Normisjon er preget av en kultur der vi søker Gud først, følger Jesus og lærer å disippelgjøre andre.
 • Vi har etablert nye tilbud for pastorutdanning og rekruttering til lederstillinger, samt økt kvaliteten på kompetanseutvikling for ansatte og frivillige.
 • Våre medlemmer, skoler og fellesskap tar ansvar som aktive samfunnsbyggere.
 • Alle våre skoler over grunnskolenivå tilbyr ledertrening for sine elever.
 • Vi har økt andelen kvinner i ledende stillinger og unge voksne i lederroller.
 • Våre ansatte og frivillige opplever kristen tjeneste som attraktiv og bærekraftig over tid.
 • En større andel av ressursene internasjonalt brukes i et barne- og ungdomsperspektiv.

Sammenkoble

Vi kobler sammen visjoner, mål, avdelinger, enheter, behov og ressurser.

Normisjon i 2030:

 • Alle menigheter og skoler i Normisjon deltar og bidrar i vårt internasjonale misjonsarbeid.
 • Vi søker alltid samarbeid med Acta der det tjener felles formål.
 • Samhandlingen mellom avdelinger og enheter i Normisjon har økt betraktelig.
 • Vi har omorganisert der det trengs for å tilpasse oss til dagens misjonsutfordringer.
 • Vi har styrket toveis samarbeid med strategisk viktige partnere internasjonalt.
 • Vi dyktiggjør stadig flere partnere internasjonalt for å sikre lokal bærekraft i misjon.