Hva er våre utfordringer?

Selv om det er mye som fungerer godt i Normisjon, ser vi også at vi må utvikle oss. Strategiprosessen gjennom de siste årene peker på åtte viktige utfordringer.

1. Mennesker som ikke kjenner Jesus

Mange mennesker har ikke hørt evangeliet og kjenner ikke Jesus, både i Norge og i andre land. Vi må bidra til å endre dette for at flere kan bli disipler av Jesus.

Vi må be og arbeide mer for mennesker og folkeslag som ikke kjenner Jesus.

2. Fellesskapsplanting

Det etableres få nye menigheter og fellesskap, til tross for at nyplantinger er effektivt for å nå nye mennesker. Vi må endre dette for at flere mennesker kan få tilhøre et kristent fellesskap.

Vi må plante flere misjonale fellesskap og flergenerasjonsmenigheter i Norge og i andre land.

3. Støtte for menigheter

Det finnes få felles støttefunksjoner for menigheter i Normisjon, og mange står alene i møte med utfordringer. Vi må endre dette for at det skal bli tryggere og lettere å drive menighet lokalt.

Vi må utvikle et solid rammeverk med nødvendige støttefunksjoner for menigheter i Normisjon.

4. Organisering

Vår tradisjonelle organisering av region- og foreningsarbeid møter ikke behovet for planting og utvikling av fellesskap. Vi må endre dette for å nå ny generasjoner. 

Vi må omorganisere og frigjøre midler for å skape attraktive fellesskap for nye generasjoner.

5. Eierskap til misjon

Færre enkeltpersoner og foreninger gir gaver direkte til Normisjon. De fleste menighetene og skolene har svakt eierskap til vårt misjonsarbeid. Vi må endre dette for å kunne drive misjon globalt og i Norge.

Vi må styrke eierskapet til misjon for menigheter og skoler, og øke inntektene blant annet gjennom entreprenørskap.

6. Lederskap

Vi mangler ofte ledere, både frivillige og i ansatte stillinger. Kvinner og unge medarbeidere er underrepresentert i lederroller. Vi må endre dette for å sikre god ledelse av Normisjon i framtiden.

Vi må inspirere til lederskap og øke innsatsen for rekruttering og lederutvikling.

7. Samhandling

Vi samhandler for lite på tvers av enheter og avdelinger. Vi må endre dette for å hjelpe hverandre med å nå nye generasjoner og folkeslag.

Vi må arbeide sammen basert på felles oppdrag, i stedet for tradisjonelle strukturer.

8. Kommunikasjon

Nye generasjoner får ikke evangeliet forklart slik at de forstår det. Normisjon sentralt kommuniserer i stor grad mot eldre målgrupper, med fokus på tradisjonell innsamling. Vi må endre dette for å vinne nye og yngre målgrupper.

Vi må styrke fornye intern og ekstern kommunikasjon, og prioritere kommunikasjonsformer som engasjerer nye generasjoner.

For å møte disse utfordringene, samles vi om fire hovedfokus; plante, utvikle, lede og sammenkoble. Sammen utgjør de forkortelsen PULS.