Årsmelding for 2023

Årsmelding for 2023

Normisjon region Hordaland

Hilsen fra regionlederen

Året 2023 ble et fullt driftsår uten restriksjoner for å kunne møtes til samlinger og fellesskap. Vi opplever at det er sterkt ønske om å tilhøre fellesskap og være med i global misjon. Vi står sammen om visjonen og kallet; Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

I 2023 hadde jeg gleden av å treffe mange av dere som er engasjert i Normisjon. Dere har noen fellestrekk, nemlig et smittsomt engasjement, stor innsatsvilje og et ønske om å gi videre det beste vi kan gi andre; troen på Jesus Kristus, vår frelser. Det forener oss og styrker oss som fellesskap.

I regionen vår har vi mange misjonsforeninger, en rekke kor for barn og unge, samlinger og en kafé for studenter og unge voksne, samt ulike lag. Norkirken Nordhordland, Norkirken Bergen og Norkirken Os har disippel gjort mennesker og nye har kommet til fellesskapene i løpet av året.

Galleri Normisjon Bergen åpnet i mai og har hatt en god utvikling gjennom året. Det er mange frivillige i sving og det er godt fellesskap gjennom åpningstiden. Vi ser at Galleri Bergen sakte men sikkert finner sin plass i lokalmiljøet og møter mennesker på en god måte.

Engasjement for internasjonal misjon er viktig for oss og gjennom året har vi hatt tett kontakt med Mali, Bangladesh og Nepal. Det har i tillegg vært fokus på Agenda 1 ledertreningsprogram som har utredet Aserbajdsjan som gleder oss veldig.

I 2023 har det vært arbeidet videre med omstilling av økonomien i region Hordaland. Fastgivertjenesten til region Hordaland har hatt en fin utvikling gjennom året og 13 nye givere har kommet til. Det er lagt ned et godt arbeid for videre vekst i gaveinntektene og da med spesielt fokus på fast givertjeneste til region Hordaland.

Tusen takk for alle de gode møtepunktene i året som gikk. Vi har stor grunn til optimisme og fremtidstro i Normisjon, mye på grunn av alt godt arbeid som drives av frivillige medarbeidere. Men aller mest med tanke på hvem Gud er. Han er god og han vil at alle mennesker skal lære ham å kjenne. Jesus Kristus er vårt håp og vår frimodighet.

Vi ønsker at nye mennesker skal møte Jesus og bli en del av våre kristne fellesskap i Normisjon. Sammen kan vi styrke hverandre til tjeneste for Jesus og bringe evangeliet videre.

Takk for at du er med i Normisjon Hordaland.

Gud velsigne deg!

Vennlig hilsen
Kristian Bjørkhaug
Regionleder

Årsmelding

Under visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» har vi i gleden av å tjene Gud og våre medmennesker i Hordaland.

De tre satsningsområdene for vår bevegelse er misjon, fellesskap og barn og unge.

Misjon

Vi vil etablere misjonerende fellesskap, utruste ledere og styrke samarbeidspartnere som bygger samfunn det er godt å leve i. Vi vil fokusere spesielt på folkeslag som ennå ikke har hørt evangeliet.

Fellesskap

Vi vil plante og utvikle fellesskap der Guds rike blir synlig, nye kommer til tro på Jesus og lærer å dele livet og troen med andre.

Barn og unge

Vi vil se flere barn og unge komme til tro på Jesus og leve som disipler av ham.

Fellesskap

Hvorfor Normisjon?

Normisjon har en stor og viktig visjon – Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Visjonen driver oss til å utvikle eksisterende og plante nye fellesskap, arbeide med barn og unge og inspirere til misjonstjeneste. Vi er sammen om dette store oppdraget og tar del i det på ulike måter. Menigheter, misjonsgrupper i hjemmene, barnelag, gjenbruksbutikk og kor er alle på sin måte med på å gi Jesus videre til nye mennesker der vi er og like til jorden ender.

Vi tror at det er Jesus selv som har gitt oss dette oppdraget, om å nå ut til hele verden. Oppdraget innebærer å krysse geografiske, kulturelle og etniske grenser for at mennesker skal få møte Jesus. Vi har møtt Ham og har fått del i det evige livet. Vi kjenner på at Guds kjærlighet tvinger oss til å fortelle om det Gud har gjort i våre liv til andre mennesker. Det er dette visjonen vår handler om. At mennesker som møter oss skal få møte Jesus gjennom oss. I dette oppdraget trenger vi å stå sammen, arbeide sammen og være sammen i misjon. Fordi vi trenger hverandre, og vi kommer til å trenge hverandre i oppdraget for Jesus. Sammen er vi Normisjon.

Misjonsforeninger

Misjonsforeningene er en bærebjelke i Normisjon region Hordaland. Kallet til å stå sammen i misjonsarbeidet og støtte utsendte misjonærer i bønn og givertjeneste mobiliserte mennesker til å starte nye fellesskap som har stått seg gjennom generasjoner. Kallet er like tydelig nå som før. Vi trenger å fortelle neste generasjon om misjonsoppdraget vi står i slik at arbeidet får utvikle seg og leve videre. Vi må invitere til eksisterende misjonsforeninger og oppmuntre til å starte nye fellesskap. Det er gledelig å høre om foreninger som får med seg flere i fellesskapet. Vi vet det er viktig for den enkelte. Mange er bare et spørsmål unna å bli med. Vi må hele tiden våge å invitere med oss flere. Foreningenes fellesskap, bønneliv og giverglede er av stor betydning for den enkelte og for Normisjons misjonsarbeid lokalt og globalt.

Per 31.12. var det 29 aktive misjonsforeninger i region Hordaland.

Menigheter

Gjennom årene har det vokst frem flere og flere menigheter i Normisjon i Norge. Menighet og misjon henger uløselig sammen. Menighetene er, som Guds kirke på jord, sendt til verden for å fortelle om Jesus og lære opp disipler til etterfølgelse. Den lokale menigheten representerer dermed verdens håp der den er. Menighetene er fellesskap som tar del i visjonen vi har i Normisjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Evangeliet skal ut lokalt og globalt. Menighetene støtter Normisjons internasjonale arbeid i bønn og økonomi. I dag er også nye folkeslag representert i våre nabolag og lokale relasjoner. Som kristne er vi også sendt til dem.

Pr 31.12. er det tre menigheter i regionen: Norkirken Os, Norkirken Nordhordland og Norkirken Bergen.

Agenda1 Hordaland

Hensikten med Agenda 1 er å se menigheter hjelpe hverandre å nå ut med evangeliet. Og vi ser at Agenda 1 bidra til mer misjon i alle våre samarbeidsland som Bangladesh, Mali, Cuba, India, Aserbajdsjan, Thailand, og Kambodsja. Og vi ser det også i Bergen. I perioden 2022-2023 har 6 menigheter deltatt på Agenda 1 Bergen, deriblant alle våre 3 menigheter i Normisjon i Hordaland, i tillegg til Bergen frikirke, Kristkirken og INFLUX Os-fellesskapet. Gjennom denne prosessen har menighetene fått en klarere forståelse av sitt lokale misjonsoppdrag, de har fått enkle verktøy til disippelskap og misjon, og ikke minst: de har fått noen å gå sammen med. Agenda 1 handler om å ikke gå alene, men å gå sammen med andre i menigheten, og sammen med andre menigheter i Bergen. Vi har hørt vitnesbyrd om vekst, nye mennesker som kommer til tro, og nye relasjoner med mennesker som ennå ikke tror. Vi takker Gud for det han gjør og vil gjøre.

Det er svært gledelig at så godt som alle menighetene fra forrige runde, i tillegg til noen nye menigheter, nå er vi klare for en ny 2-års runde (2024-2025) med Agenda 1 for å nå nye mennesker med evangeliet.

Formiddagskafé i Kompagniet

Medlemmer i Norkirken Bergen og foreninger i Bergensområdet, har i 2023 invitert til åpen kafé omtrent en tirsdag i måneden. Håpet er å gi fellesskap til mennesker i nærmiljøet og få fortelle dem om Jesus. I løpet av de to timene kaféen holder åpent, er det en sekvens med andakt og fokus på Normisjons arbeid. Det etableres nye relasjoner med besøkende i Galleri Normisjon Bergen. Her inviteres det også til formiddagskafé og flere har blitt med. Dette oppleves som et godt fellesskapsbyggende samspill. Gjennom året har gruppen fått erfaring med at det er krevende å nå ut til nye mennesker og det er samtaler om hvordan innholdet kan være for at nye kan finne seg til rette. Å bygge opp nye fellesskap og møteplasser som dette tar tid og krever tålmodighet. Det vil arbeides videre med hvordan dette møtepunktet kan tjene nabolaget og skape mye relasjoner.

Direktemedlemmer

Direktemedlemskap i Normisjon er en anledning for de som ikke er medlem i en forening (misjonsforening eller menighet) til å være en del av demokratiet i Normisjon. De som er medlem i en forening kan delta på regionårsmøter og generalforsamlinger med stemmerettsgrunnlag fra sin forening. Mange av direktemedlemmene i Hordaland er også medlem i en forening. Direktemedlemmene mottar informasjon på e-post fra regionen, slik også foreningene gjør via sin foreningsleder.

Regionen har 94 direktemedlemmer pr 31.12.2023 (2022: 102).

22. april 2023 — Regionårsmøte

Regionens ordinære årsmøte ble holdt 22. april i Bjørnsons gate 11. 29 stemmeberettigede deltok.

Foreningstreff i Sunnhordland

I Sunnhordland var det foreningstreff på Huglo den 29. august og på Bremnes den 31. august. Regionleder Kristian Bjørkhaug deltok på foreningstreffet på Huglo. Regionmedarbeider Martin Olsen deltok på Bremnes.

Julemesse i Bergen

Normisjons julemesse i Bergen ble holdt i Kompagniet 11. november. Omkring hundre personer deltok. Julemessekomiteen, bestående av foreningsmedlemmer fra Bergens-området, sammen med mange frivillige bidrag ble det et flott arrangement. Tusen takk! Bergen Soul Children sang. Arne Johan Sæle holdt andakt. Inntektene fra messen er et viktig bidrag til Normisjons arbeid i regionen.

Internasjonalt arbeid

Vi som er en del av Normisjon er med på å nå mennesker med evangeliet om Jesus utenfor Norges grenser. Vi er kalt til tjeneste for å gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus. Gjennom å gi av det vi selv har fått, får vi være til velsignelse for andre. Vi investerer våre ressurser i noe som har evig verdi, menneskers frelse og evig liv med Gud. Det finnes ikke noe viktigere arbeid. Det finnes ikke noe som er mer verdifullt. Å kjenne Jesus og å fortelle andre om Ham, er vårt privilegium og vårt oppdrag.

Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM)

SMM er til for å styrke og fornye engasjementet for helhetlig misjon i Den norske kirkes menigheter, med et særlig fokus på det grensesprengende i det globale oppdraget: At evangeliet stadig forvandler mennesker og samfunn. SMM er et bindeledd mellom Den norske kirke, fagfelt-akademia innenfor misjon og syv norske misjonsorganisasjoner: Himalpartner, Areopagos, NMS (Det Norske Misjonsselskap), Stefanusalliansen, Misjonsalliansen, Den Norske Israelsmisjon og Normisjon.

Thomas Hammer har representert Normisjon region Hordaland i SMM Bjørgvin i 2023. På møtet i november deltok ny Bjørgvin-biskop Ragnhild Jepsen, som ønsker å hilse til organisasjonene og si at misjon har vært en viktig del av hennes oppvekst og er en del av hennes identitet. «Misjon handler om hva det vil si å være kirke,» sier biskopen. «Den norske kirke trenger misjonsorganisasjonenes kompetanse, erfaring og nettverk. Misjon har æren for at bistand og interkulturelt arbeid har en stor posisjon i folket vårt,» er hennes hilsen til Normisjon i Hordaland.

Et hovedmål for SMM er at alle menigheter i alle bispedømmer har en samarbeidsavtale med en eller flere av SMM-organisasjonene. Vi oppfordrer alle i Normisjon til å bidra til at de lokale menighetene har en slik samarbeidsavtale med Normisjon.

Menighet Land

Sælen menighet Mali

Arna kyrkjelyd Bangladesh

Stord Kyrkjelyd Bangladesh

Olsvik kyrkjelyd Nepal

Ostereidet kyrkjelyd Aserbajdsjan og Senegal

Norkirken Nordhordland Bangladesh

Norkirken Bergen Mali og Bangladesh

Samarbeid og støtte til Kristent Interkulturelt arbeid (KIA)

KIA driver et flott arbeid inn mot mennesker i Norge med en annen kulturell bakgrunn. Fellesskap, samtaler, praktisk hjelp og språkopplæring finner sted, og behovet er stort. Her har frivillige i Normisjon mulighet til å være Jesu utstrakte hender og føtter. I 2023 støttet Normisjon region Hordaland KIA Bjørgvin med 27.500 kroner. Det er ønskelig å ha Normisjon representert i styret i KIA Bjørgvin, men det har vært krevende å få personer til å ta på seg styreverv i denne forbindelse.

Barn og unge

Det er gledelig for barne- og ungdomsarbeidet at nye lag kommer til. Etter flere vanskelige år, er vi nå i en gjenoppbyggingsfase der kurvene har snudd, og vi ser en forsiktig vekst. Stord Soul Children, som ble startet høsten 2019, fikk høsten 2023 selskap av Stord Soul Kids. Selv om de er nyoppstartet, har de allerede hatt opptredener på ulike arrangementer, gudstjenester og festivaler.

Ved utgangen av 2023 var det 16 lag i Acta Hordaland (2022: 15), med rundt 279 registrerte deltakere (2022: 265).

Aktiviteter og tilbud hviler ofte på skuldrene til noen få. Det gjør oss ekstra takknemlige for alle frivillige ledere som investerer tid og krefter i lokallag og kor, på leirer og andre arrangementer. Takk til alle som er med på å virkeliggjøre Actas visjon om at «barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus» i Hordaland!

Barnelag, tweenslag og familiegrupper

Det er to søndagsskoler som hører til i Norkirkene i regionen, og disse er sammen med en gutteforening tilsluttet Acta Hordaland som barnelag. Disse barnelagene møtes ukentlig eller annenhver uke, og har andakt, misjonsfokus, hobbyaktiviteter, lek, spill og noen ganger måltid sammen.

Tre tweenslag og en familiegruppe er også knyttet til Acta. Flere av gruppene bruker materiellet fra Aldri alene, et undervisningsopplegg for tweens som Acta har utarbeidet i samarbeid med Acta i samarbeid med Søndsagsskolen Norge, NLM Ung, Blå Kors og NLA Høgskolen.

I tillegg samles familier i flere husfellesskap knyttet til Norkirkene i regionen, men disse er ikke registrert som egne Acta-lag. Tweenslaget Sofagjengen i Norkirken Nordhordland har også vært med å arrangere egne gudstjenester rettet mot ungdommer og tweens. Også Soul Children-lag er med å arrangere egne gudstjenester. I 2023 inviterte Bergen og Arna Soul Children til Soul Church i Kompagniet i Bjørnsons gate 11.

Soul Children

Det var ved årsskiftet registrert 9 kor i vår region (2022: 8, 2019: 11, 2018: 11, 2017: 13, 2016: 14). Av disse er 7 Soul Children- kor og to Soul Kids-kor. Lagene er geografisk lokalisert over hele regionen: Bømlo, Stord, Fusa, Bergen, Arna og Ostereidet.

Soul Children-korene veksler mellom hverdag og fest. I det daglige er det øvinger med sang og koreografi, andakter og sosialt fellesskap. Dessuten bidrar de forskjellige korene på en rekke arrangementer i kirker og bedehus, i kulturhus, på konserter og festivaler. I høst startet Ostereidet Soul Children opp egen øving for de som går i fjerdeklasse og eldre. De fokuserer ekstra på dans, og er 11 stykker som allerede har fått egne oppdrag.

I tillegg til alle de musikalske oppdragene, kan Arna Soul Children fortelle om karneval og Stord Soul Children pysjkveld med taco for deltakerne. Bergen Soul Children var med og arrangerte julemesse sammen med Normisjonsforeninger i Bergen, og hadde ansvar for lykkehjul og fiskedam. Sammen med Norkirken Bergen inviterte Bergen Soul Children hele nabolaget rundt misjonssenteret til julelystenning med pepperkaker og gløgg. Stord Soul Children var med å synge julen inn på Leirvik bedehus og Bømlo Soul Kids bidro på julekonsert i Bremnes kyrkje.

Fusa Soul Children hadde suksess med å satse på korttidsprosjekt i 2023, og hadde øvelser som førte fram til familiegudstjeneste og to konserter.

Leirarbeid

Normisjon har ikke eget leirsted i Hordaland, men det er likevel andre muligheter til å ha overnattinger sammen som fellesskap. Noen lokallag i Acta har arrangert egne turer og overnattinger, slik både Arna Soul Children og Stord Soul Children har gjort. Tweensklubben i Norkirken Bergen har også arrangert egen leir.

Flere av Soul Children-korene i regionen dro til Haugesund og deltok på Gathering i Haugesund Misjonskirke i oktober.

Kontakt med Normisjons bibelskoler

Region Hordaland ønsker å satse ekstra på unge voksne som har gått på Normisjons bibelskoler og folkehøgskoler med kristen profil. Det er mange tydelige ledertyper blant disse, og de ønsker vi å fortsette å utfordre, utruste og bruke i Acta og Normisjon.

I samarbeid med skoleutvikler Marit Elisabeth Berling og leder for Normisjon i Norge, Vegard Tennebø, startet region Hordaland en ny satsing rettet mot studenter på Normisjons skoler. Studentene som var i ferd med å forlate Bibelskolen i Grimstad, Gå Ut-Senteret og Acta Bibelskole fikk en videohilsen der de ble ønsket velkommen til Bergen og Normisjons arbeid i regionen. Staben i region Hordaland var også med på NKSS sitt arrangement «Velkommen til Bergen» for alle nye studenter i byen. I etterkant av den store fellessamlingen, arrangerte vi «Velkommen til Bergen – Norkirken Spesial,» med besøk av skoleutvikler Marit Elisabeth Berling, bibellærer Lars Olav Gjøra og rektor Thomas Wilhelmsen. Her deltok 38 tidligere studenter ved Normisjons skoler.

Ledernettverk

I 2023 startet vi opp Ledernettverk i Bergen. Ledernettverket samles fem ganger i løpet av et skoleår, og består av måltid og fellesskap, bønn og lovsang, undervisning og samtaler. I tillegg har deltakerne faste grupper der man får dele gleder og utfordringer i tjenesten, få råd og tips og muligheten til å be for hverandre. Nettverket fikk en god start, for på den første samlingen var det generalsekretær Kjetil Vestel Haga som underviste. Ledernettverk er et initiativ i Normisjons regi i Oslo, Trondheim og Bergen. Målsetting er å danne et forum for å utruste og istandsette unge ledere som er på vei inn i lederroller i kristent arbeid. Målgruppen er personer i starten av 20-årene som kjenner på kall og utfordring til tjeneste i kristent arbeid.

Kveldsmat, bønn og lovsang

Flere av deltakerne på Ledernettverk var høsten 2023 med å starte et ferskt unge voksne-fellesskap i Bergen. Der inviterer de til kveldsmat, bønn og lovsang annenhver søndag klokken 19:00.

Kafé Bris

På Kafé Bris samles unge mennesker til live musikk og kafé en fredagskveld i måneden. I 2023 hadde arbeidet samlinger på våren. På høsten tok Kafé Bris en pause, men inviterte til julekonsert i desember i samarbeid med Norkirken Bergen. Kafé Bris er et flott sted å treffe nye og gamle venner, i tillegg til å få med seg en fin konsert med dyktige musikere og sangere.

Kirkens unge

Acta Hordaland har siden 2020 vært med i samarbeidet Kirkens Unge, der elleve kristne barne- og ungdomsorganisasjoner står sammen om en strategisk plattform for forpliktende samhandling gjennom den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid.

Galleri Normisjon

Galleri Normisjon Bergen åpnet sin nye butikk 4. Mai. Etter et langsiktig og godt arbeid i en arbeidsgruppe, og mange timers arbeid med flytting og ordning, kunne endelig butikken åpne. De nye lokalene i Inger Bang Lunds vei 13 er godt synlig fra gaten, og de er lyse og trivelige. Medarbeiderne i butikken blir stadig flere og de gjør en strålende innsats i møte med kundene og med utstilling av varene.

Kommunikasjon

Regionblad, nyhetsbrev og sosiale medier

I løpet av året har regionkontoret kommunisert hovedsakelig gjennom regionbladet, nyhetsbrev på e-post og i sosiale medier.

I regionbladet inspirerer vi til økt innsats for å gi Jesus Kristus videre til nye generasjoner og folkeslag. Innholdet i bladet gjenspeiler virksomheten i Normisjon og løfter blikket på hva som kan ligge foran oss. Region Hordaland har seks postutsendelser i året. Det er fire utgivelser av regionbladet og to postutsendeler kun bestående av en giro for å gi en gave til regionen. Regionbladet hadde 829 abonnenter pr 31.12.

I nyhetsbrevene har det blitt informert om arrangementer i regionen, og enkelte arrangementer har også blitt annonsert i sosiale medier.

Ansatte

Kristian Bjørkhaug

2015 – dd. Regionleder 100 %

Thomas Hammer

2015 — dd. Acta-leder 50 %

Martin Olsen

2013 — dd. Regionmedarbeider 50 %

Maren Helmersen

31.08.2022 — dd. Soul Children 20 %

Marie Norbakken

01.01.2023 – dd. Acta konsulent 20%

Svein Høysæter

2016 — dd. Rådgiver 100 % (utleid til Normisjon internasjonalt og sentralt)

Styrets årsberetning

Virksomhetens art og lokalisering

Normisjon, region Hordaland har sitt kontor i Bergen. Regionen er tilsluttet Normisjon, med hovedkontor i Oslo. Normisjons oppdrag er å formidle evangeliet i ord og gjerning lokalt og globalt.

Utvikling i resultat og stilling

Etter styrets oppfatning gir regnskapet for 2023 en rettvisende oversikt over utvikling og regionens økonomiske stilling ved årsskiftet.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljø

Styrets oppfatning er at arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Det er bevissthet rundt tiltak og arrangementer som fremmer trivsel og arbeidsmiljø.

Likestilling

Virksomhetens ansatte og styre består av kvinner og menn.

Ytre miljø

Styret kjenner ikke til at virksomheten forurenser det ytre miljø utover det som er normalt for en virksomhet som denne.

Bergen, 9. mars 2024

Liv Berit Pilskog, styreleder

Tor Tveitane, nestleder

Aase Bjerck, styremedlem

Asbjørn Økland, styremedlem

Ottar Hope, styremedlem

Thomas Hammer, ansatt representant

Kristian Bjørkhaug, regionleder/daglig leder

Årsregnskap og balanse

Tekst og tall følger.

Hilsen fra regionstyrets leder

Misjonssenteret vårt er nå godt etablert som en base for Normisjons virksomhet i region Hordaland.

Vårt ønske er at misjonssenteret er med og virkeliggjør visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» gjennom grunnleggende kjennetegn som «tilhørighet, utvikling og nyvinning».

Tilhørighet

Misjonssenteret skal være et åndelig hjem der Normisjon sin identitet skapes, gjennom organisasjonens ulike fellesskap som foreninger, Acta-, student-, og menighetsarbeid.

Her har Norkirken Bergen fått sin faste base, og kan sammen med regionen skape identitet for Normisjons arbeid både lokalt og sentralt.

Utvikling

Misjonssenteret skal være et inspirerende ressurssenter for ulike fellesskap, foreninger og menigheter som ønsker kunnskap om misjon, og som gir mulighet for rekruttering og utrustning til tjeneste, både nasjonalt og internasjonalt.

Nyvinning

Misjonssenteret skal være et pioner senter for regionen som gir utrustning til å nå mennesker med evangeliet, etablere nye fellesskap og som sender ut misjonærer.

Vi ser at det tar tid å etablere noe nytt og skape tilhørighet både for oss selv og for nye som kommer til våre samlinger. Det er når vi kjenner på tilhørighet vi kan være med og prege misjonssenteret, slik at det oppleves som vårt åndelige hjem. Vi må fortsatt arbeide med hvordan ulike fellesskap, foreninger kan kjenne på tilhørighet.

Gjennom inspirerende misjonssamlinger kan den enkelte få kunnskap som kan gi glød til arbeidet lokalt, og slik være med og skape interesse for hvordan nå nye med evangeliet.

Ut fra økonomiske forhold har vi dette året hatt mindre ressurser til aktivt utadrettet arbeid.

Men vi er glade for at Norkirken Bergen er godt etablert i misjonssenteret og at mange har funnet sin tilhørighet der. Gjennom Galleri Normisjon Bergen møter vi også mennesker som blir kjent med arbeidet vårt og hva vi står for. Slik kan de ulike ressursene vi har, bidra til å virkeliggjøre visjonen «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag»

Regionstyrets arbeid

Styret har gjennom 2023 hatt 6 møter og behandlet 37 saker. Årsmøte ble avholdt 22.04.2022.

En viktig oppgave dette året har vært etablering av Galleri Normisjon Bergen. 4. mai hadde vi flott åpning og markerte at ny butikk var etablert. Gjennom kjøp av lokalene i Inger Bang Lundsvei 13 har vi fått et godt egnet lokale til å drive bruktbutikk. Styret har bestemt at overskudd skal gå til Trygg barndom i Bangladesh og barne og ungdomsarbeid i regionen.

Regionstyret har hatt et fellesmøte med styrene for Norkirken Os, Norhordland og Bergen. Møtet var viktig for å avklare tilhørighet og samhandling i arbeidet.

Driftsgrunnlag og økonomi

Driften av Normisjon Region Hordaland baserer seg som kjent på gaveinntekter fra foreninger, fellesskap, private givere, basarer, messer og kollekter fra menigheter. Vi er glade og takknemlige for alle gavene til arbeidet. Fordeling av gavene viser at fellesskapene våre har et stort internasjonalt engasjement, noe vi skal være glad for, samtidig må vi ta på alvor at regionen må ha høyere inntekter, noe det arbeides med. Vi gledes over økte gaveinntekter til regionen gjennom fast givertjeneste. Vi har hatt en aksjon med mål om 50 nye givere som gir kr 500 i måneden. Dette har gitt følgende resultat så langt: 13 nye fastgivere gjennom 2023. Dette arbeidet må vi fortsette med.

Takk

Takk til alle frivillige medarbeidere i ulike fellesskap som foreninger, menigheter og bruktbutikk som står sammen med oss i tjenesten. Takk for det dere gjør lokalt for at visjonen skal nås!

Takk til ansatte som har det daglige ansvaret for at arbeidet skal fungere.

Takk for givertjeneste og forbønn. Vi trenger hverandre!

Foran oss ligger nye muligheter for hver enkelt som ønsker å være med i Normisjons- fellesskapet. Takk for at du vil være med!

Bergen, januar 2024

Liv Berit Pilskog (s)

Styreleder.

Lag og foreninger

Region Hordaland — 31.12.2023

Normisjonsforeninger:

Bhutan Foreningen, Indre Arna

Bremnes Normisjonsforening, Urangsvåg

Espeland Santalforening, Haukeland

Fitjar Normisjon, Fitjar

Foldrøy Og Moster Mannsforening, Mosterhamn

Foldrøy Santalforening, Mosterhamn

Frekhaug Santalforening, Frekhaug

Ganja Misjonsforening, Ulset

Gilje Og Thormodsæter Normisjon, Bremnes

Gjerstad Santalforening, Lonevåg

Huglo Santalforening, Huglo

Jondal Misjonsforening – Normisjon, Jondal

Kårevik Santalforening, Stord

Modne Menn For Misjon, Espeland

Moster Normisjonsforening, Mosterhamn

Nordbygda Santalforening, Stord

Sandalen Misjonsforening, Mathopen

Santalblomsten Misjonsforening, Blomsterdalen

Santalgruppa, Husnes

Sennepskornet Santalforening, Rådal

Skjold Kvinneforening, Tjeldstø

Sotra Normisjon, Ågotnes

Tubal-Ludviksens Minde Forening, Brattholmen

Tusenfryd Kvinneforening, Ytre Arna

Tysnes Normisjonsforening, Tysnes

Utåker Santalfor. I Normisjon, Utåker

Vadmyra Santalforening, Loddefjord

Valen Kyrkjelydslag, Valen

Øvrebygda Normisjon, Fitjar

Normisjonsmenigheter

Norkirken Bergen, Bergen

Norkirken Nordhordland, Frekhaug

Norkirken Os, Os

Barneklubber i Acta Normisjon

Gutten Barnelag, Vik

Søndagsskoler i Acta Normisjon

Kongebarna Nordhordland, Frekhaug

Kongebarna Norkirken Bergen, Bergen

Tweensarbeid i Acta Normisjon

Sofagjengen Norkirken Nordhordland, Frekhaug

Yngres, Vik

Tweensklubb i Norkirken Bergen (del av Kongebarna)

Birkeland Tweensklubb, Bergen

Sang og musikk i Acta Normisjon

Arna Soul Children, Indre Arna

Arna Soul Kids, Indre Arna

Bergen Soul Children, Bergen

Bergen Soul Children Sign, Bergen

Bømlo pre Soul Children, Bremnes

Fusa Soul Children, Fusa

Ostereidet Soul Children, Ostereide

Stord Soul Children, Stord

Familiearbeid i Acta Normisjon

Rohobot Familie Fellesskap, Bergen

Nyhetsbrev på epost