Ettåringer Gjennestad

Gjennestad søker 2 ettåringer i 100% stilling som miljøarbeidere.

Ansettelsesvilkårene som ettåring er 10 måneders kontrakt, lommepenger, fri kost og losji. Stillingene passer best for ungdommer. Formålet med stillingene er å være med på å sikre gode og trygge boforhold for internatelevene og å legge til rette for aktivitet og engasjement blant elevene.

Internatets ettåringer vil ha følgende oppgaver:

· Planlegge og gjennomføre aktiviteter på elevenes fritid (ukedager og helger).
. Koordinere annet frivillig miljøarbeid.
· Støtte opp om eksisterende aktiviteter.
· Bidra til vekst og utvikling for den enkelte elev.
· Være med å skape et godt og inkluderende internat- og skolemiljø.
· Bidra i arbeidet med å skape et godt kristent miljø på skolen.

Det må hovedsakelig påregnes kvelds- og helgearbeid etter avtale eller oppsatt plan.

Stillingene vil kunne kombineres med andre arbeidsoppgaver utover stillingene etter eget ønske (og arbeidsgivers behov). Aktuelle oppgaver kan være:

Tilsynsvakter i internatet, vikar i skolen, deltakelse på skoleturer, deltakelse i markedsføringstiltak, andre passende oppgaver.

Stillingene er underlagt internatleder og vil medføre et tett samarbeid med internatleder og kjøkkensjef. Det er en forutsetning at de som ansettes, bor på skolens område.

Avlønning etter gjeldende betingelser for ettåringer. Den som tilsettes må kunne legge frem godkjent politiattest, jfr. friskoleloven § 4-3 etter at eventuell arbeidsavtale er inngått.

Gjennestad vgs eies av Normisjon, og den som ansettes må aktivt bidra til å fremme skolens målsetting. Søkere må i søknaden kort beskrive sitt forhold til å aktivt bidra til å fremme skolens målsetting slik det er uttrykt i vedtektene;

1. Gi yrkesopplæring og grunnlag for videre utdanning. 2. Utvikle hele mennesket og fremme sunn kristen tro. 3. Engasjere til internasjonalt arbeid i samarbeid med Normisjon.

Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen. Skolen har ca. 160 elever hvorav ca. 100 bor på internatet. Elevene kommer fra hele Norge og de fleste er mellom 15 og 20 år. Gjennestad vgs ligger i Sandefjord kommune.

Søknad med CV og dokumentasjon sendes til e-post: njaal@gjennestadvgs.no.

Merkes “Ettåring – miljøarbeider”, eller via post til Gjennestad videregående skole, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med internatleder Njål Arve Melberg. Tlf 48 89 99 48 eller e-post: njaal@gjennestadvgs.no

Søknadsfrist 28. februar 2020