Koronasituasjonen

Foto Vektor Kunst fra Pixabay 

Oppdaterte regler fra myndighetene

Gjeldende fra midnatt fredag 14. januar 2022.

Regjeringen har kommet med nye oppdateringer i forhold til korona-situasjonen. Vi er fortsatt i en periode med høyt og stigende smittetrykk, men smitten ser ut til å være mindre farlig enn før og gir lettere symptomer. Faren for å overbelaste sykehusvesenet er dermed mindre og regjeringen letter litt på de nasjonale tiltakene. 

De viktigste endringene for Normisjon handler om antallet som kan møtes. Gjeldende regler er nå følgende: 

Arrangementer og sammenkomster

 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
  Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
  Utendørs: Maks 50 personer.
  Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
 • For offentlige arrangementer utendørs gjelder disse reglene: 
  • Maksimalt 100 personer på offentlige arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser. 
  • Maksimalt 200 x 3 på offentlige arrangementer utendørs med faste, tilviste plasser. Det skal være minimum to meters avstand mellom de ulike kohortene.
 • Det er fortsatt påbud om hjemmekontor der det er praktisk mulig. 

Les mer på regjeringens hjemmeside/korona, der står det også om egne regler for aktiviteter for barn og ungdom. 

Regelen om at vi skal drive smittevernfaglig forsvarlig gjelder fortsatt. Se Norges Kristne Råds smittevernveileder for arrangementer her

Her presiseres det blant annet:

 • Fremmøte skal registreres med hjemmel i covid-19-forskriftens §13«Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.»  Registeringen bør minimum inneholde navn og telefonnummer. 

Opplysning om hjemmel og begrunnelse for registering bør henges opp ved registreringspunktet. Registreringen kan foregå ved at deltakerne skriver seg på en liste ved inngangen. Dersom felles penn benyttes, må håndsprit benyttes etter bruk. 

 • Fellessang ved deltagerne på arrangementer, for eksempel i kirker og menighetshus, medfører økt dråpeutskillelse og økt smitterisiko. Det er derfor påkrevd med en særlig oppmerksomhet rettet mot overholdelse av avstandskravet, som er å forstå som et minimumskrav. Å øke avstanden mellom deltakerne dersom man planlegger for fellessang er en god forholdsregel.
 • Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel ved utgang, nattverd, kistebæring, musikkframføring mv. 
 • Når gudstjenesten er slutt, bør deltakerne forlate kirkesalen på en ordnet måte ved at de bakerste radene tømmes først. Gudstjenestedeltakere bør fortløpende finne veien ut slik at opphopning i gang eller foajé unngås.

Vær også oppmerksom på at det fortsatt kan være lokale råd og anvisninger dere må følge. Kommunene har anledning til å skjerpe reglene, gitt at smittesituasjonen er forskjellig fra sted til sted. 

Ta hensyn og ta vare på hverandre fortsatt, pandemien er ikke over. 

Takk for at nettopp du bidrar!

Nyttige lenker:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/