Koronasituasjonen

Oppdatert 16.04.21: Her følger en gjennomgang av hvordan Normisjon forholder seg til koronasituasjonen.

Foto Vektor Kunst fra Pixabay 

Oppdaterte koronaregler per 16. april:

Fra og med fredag 16.april setter regjeringen i verk det første trinnet med nasjonale lettelser i gjenåpningsplanen av Norge. Smittesituasjonen varierer fortsatt mye fra sted til sted og mellom landsdeler, og lettelsene vil derfor ikke tre i kraft der hvor det er stort smittetrykk og strenge regionale tiltak. Det er fortsatt viktig å følge med på hvilke regler som gjelder lokalt/regionalt.

Regler for arrangementer:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales fortsatt utsatt eller avlyst. 

Nasjonalt gjelder følgende regler:

 • Inne: Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser for voksne.
 • Inne: Maks 100 personer på arrangement med faste, tilviste sitteplasser
 • Inne: 50 personer på idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år i samme kommune
 • Ute: Maks 200 personer på arrangementer utendørs uten faste, tilviste sitteplasser

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Sosial kontakt:

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Hold 1 meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende).
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand.

Dette innebærer følgende for Normisjon: 

 • Der hvor det er ikke er restriksjoner utover de nasjonale retningslinjene, kan en nå starte opp igjen med møter og gudstjenester, i henhold til det maks antall personer som er tillatt og med de smittevernreglene som alltid skal følges: Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Dersom et arrangement gjennomføres med fastetilviste plasser, kan det være maksimalt 100 deltakere tilstede.
 • Tilvist plass betyr at plassene enten er nummererte eller at møteverter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser, dvs. stoler, benker el.l. Det skal derfor utpekes møteverter på hvert møte som viser de som kommer hvor de skal sitte, og møtedeltakerne skal sitte på sin plass gjennom hele møtet og ikke bevege seg omkring. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt unngås.
 • Møtedeltakerne bør minnes på viktigheten av å holde god avstand og ikke stoppe opp i klynger i inngangspartiet eller når man går ut.
 • Vi anbefaler å være forsiktig med allsang på møtene, da det trolig kan være årsak til smitteutbrudd. Ved allsang trengs mer enn 1 meter avstand.
 • Arrangøren skal fortsatt ha oversikt over hvem som er til stede på arrangementet slik at en kan bistå helsemyndighetene dersom det blir behov for smittesporing i etterkant. Lister med navn skal slettes etter 14 dager.
 • Merk: Alle må sette seg inn i hvilke regler og anbefalinger som gjelder lokalt, da lokale tiltak en del steder er strengere enn de nasjonale tiltakene.

Hjemmekontor:

Alle som har mulighet til å bruke hjemmekontor, skal gjøre det. Nødvendige unntak fra å ha hjemmekontor avklares med nærmeste leder.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Les forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Følg med

Vi vil oppfordre dere til å følge med og holde dere oppdatert på de påbud og forbud som kommer fra myndighetene. Normisjon følger situasjonen tett og vil komme med ny informasjon når det er noe å melde.

Beredskapsgruppe

Normisjon har opprettet en beredskapsgruppe i forbindelse med koronasituasjonen, som består av generalsekretær, internasjonal leder og personalleder. 

La oss be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, hvor de ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har.

Nyttige lenker:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/