Håp gjennom utdanning i Bangladesh

Utdanning til barn og unge er kanskje det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe nød og gi like muligheter. Utdanning gir fort ringvirkninger for hele storfamilien. Vi ønsker å ha fokus både på kvalitet i undervisningen og å sikre at barn og unge faktisk får tilbud om en utdanning.  

Fokus på utdanning er en viktig del av vårt arbeid i Bangladesh og vil være et hovedfokus også i fremtiden. I 2020 var det kun 65% som fullførte 10. skoletrinn (lower secondary). Kun 29% fullførte 12. skoletrinn (higher secondary). 17% fullførte ikke grunnskolen. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Skoleprogrammet i nordøst-Bangladesh bidrar i dag til driften av 17 skoler med rundt 800 elever fra 1. – 5.klasse, hvor tolv av skolene ligger i khasi-landsbyer. Fem skoler ligger i te-hager hvor mange er dårlig økonomisk stilt og muligheten til skolegang lav. Det drives i tillegg flere internat for gutter og jenter, der det bor rundt 150 barn og unge i alderen 5. – 10. klasse. Dette gjør at mennesker med lav eller ingen inntekt  fra distriktene også har mulighet til å sikre en utdanning for sine barn. Her får ungdommene et trygt sted å bo og gis et kristent felleskap under utdanningsløpet. 

Det er Sylhet Presbyterianske Synode (SPS), en av våre partnere i Bangladesh, som driver disse skolene og internatene. 

Normisjon Bangladesh har også stipendprogrammer hvor over 500 ungdommer mottar studiestøtte til høyere utdanning i 2020-22. Stipendordningen er under evaluering og vil bli noe endret mot slutten av prosjektperioden og vil da legges om til en låneordning som kan være mer bærekraftig. 

Gi en gave til dette prosjektet: 

Gi en gave