– Utdanning er det beste våpenet mot fattigdom

– De nærmeste årene vil utdanning være et av de aller viktigste satsingsområdene våre, sier internasjonal leder, Tore Bjørsvik.

De neste årene blir skole og utdanning et av de aller viktigste satsingsområdene for Normisjon

Tekst: Arne Sæteren, Foto: Illustrasjon/ Feliphe Schiarolli/ Unsplash og Normisjon, Publisert: 24.09.2021

Undervisning og drift av skoler har alltid vært en kjerneoppgave for Normisjon. Allerede før Santalmisjonen ble stiftet var dette tema for en av organisasjonens grunnleggere, Lars Skrefsrud: «Skulle det bli noen varig bedring i de mislige forhold, måtte folket skaffes opplysning og kunnskaper.» 

I dag, over 150 år senere, er dette like aktuelt:

– Skoler er en viktig del av strategiprosessen som Normisjon nå er i gang med, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga.

Kampen mot fattigdom
«Utdanning er definitivt noe av det beste vi kan bidra med for å løfte mennesker ut av fattigdom. Det har jeg sett selv – hvordan barn som får utdanning bidrar til å løfte familien sin ut av ekstrem fattigdom og gir større mulighet for neste generasjon.» 

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) sa nettopp dette senest i juni i år, at det å sikre barn utdanning er det beste våpenet i kampen mot fattigdom.

I høst ønsker Normisjon å løfte fram undervisningstilbudene som organisasjonen driver eller støtter i samarbeidslandene. Bangladesh, India, Nepal, Mali og Ecuador nyter godt av norske giveres pengestøtte. Undervisningstilbudene dekker et stort spekter – grunnskoler, yrkesopplæring og teologisk utdannelse. I tillegg gis det undervisningsstipender. Men, som i Norge, har flere av undervisningstilbudene vært stengt det siste halvannet året på grunn av koronapandemien.

Skolene åpnes igjen
I Bangladesh samarbeider Normisjon med Sylhet Presbyterianske Synode (SPS) om 17 avsidesliggende barneskoler (1.-5. klasse) med totalt 750 plasser. Men disse har vært stengt på grunn av pandemien i cirka halvannet år. 

– Der har vært veldig uvisst når skolene kunne åpnes, men 12. september åpnet dørene igjen. Elevene møter nå til ulike tider for at det ikke skal bli så mange på skolene samtidig. Det er virkelig krise når elevene står uten et undervisningstilbud, og en kan risikere at noen av dem ikke kommer tilbake i det hele. Noen vil kanskje tida løpe i fra ved at de mister noen klassetrinn og blir for store til å starte på nytt på et lavere nivå enn alderen skulle tilsi, sier Marianne Næss Norheim, nestleder i Normisjons internasjonale avdeling til normisjon.no.

Så langt det lot seg gjøre hadde disse skolene hjemmeundervisning, men uten internett bød dette på større utfordringer enn hjemme i Norge.

Stengte skoler har også ført til at foreldre sendte barna sine ut i arbeid i klesindustrien og dermed svekket deres mulighet til å få seg en god utdannelse. 

I Bangladesh har myndighetene holdt alle offentlige skoler helt stengt frem til midten av september i 2021.

De fleste elevene ved disse skolene i Bangladesh har minoritetsbakgrunn. I tillegg driver SPS jenteinternat og gutteinternat for elever i 5.-10. klasse. Noen får også stipend som støtte til skolepenger. Det deles normalt også ut en del stipendier til høyere utdanning, men fordi skolene har vært stengt så har ikke disse blitt delt ut siste året.

I tillegg får 18 jenter nå yrkesopplæring i søm og nålearbeid på Ampura Tailoring School.

Yrkesutdanning
I India gir Normisjon normalt støtte til stipender til elever på tre barne- og ungdomsskoler. Men det er ikke delt ut noen stipender siden 2019. På grunn av stengt konto får ikke kirken som deler ut stipendene tatt imot penger til fra utlandet.

Normisjon støtter også en nyopprettet yrkesskole i landet, Lahanti Institute of Multiple Skills  (LIMS). Her kan studentene velge mellom fag innen håndverk, design, media, IT og forretningsutvikling. Enkelte av kursene foregår over en måned mens andre er opptil seks måneder. LIMS prioriterer jenter, minoritetsungdom og underprivilegerte grupper. I løpet av et år er det rundt 1000 unge som får sin utdannelse her.

Normisjons samarbeidspartner ved denne skolen, Evangelical Social Action Forum (ESAF), har en avtale med IKEA om produksjon av tepper og matter, og flere av studentene har arbeid ved fabrikken. 

– I India legges det også vekt på å få inn igjen ungdom som har droppet ut av skolen, og det drives holdningsskapende arbeid blant foreldre for å få dem til å sende barna til skolen, forteller Ingrid Straume, landansvarlig for India, Bhutan og Asiabasen.

Elever på tre barne- og ungdomsskoler i India får stipend via Normisjon. Foto: Audun Nedrelid/Normisjon

Alfabetiseringsprogram
I Mali har Normisjon hatt som mål å bygge en selvstendig nasjonal kirke. Det finnes i dag en nasjonal luthersk kirke, men de aller fleste av medlemmene er første generasjons kristne fra muslimsk eller animistisk bakgrunn. Normisjon har derfor fokusert på disippelskap, ledelse og teologi. Lokalt arrangerer eller støtter Normisjon flere seminarer for menigheter eller enkeltgrupper. Gjennom Agenda 1 er det tre lærefellesskap med 150 deltakere fra 30 ulike menigheter. Disse får tett oppfølging gjennom et to-års kurs. 

Sentralt i opplæringen er også en bibelskole med undervisning i samlinger/bolker og praktisk trening. Fra januar til april får elevene undervisning ved skolen med etterfølgende praksis hjemme fra mai til desember. Utdannelsen går over tre år.

På bibelskolen er det et radiostudio der radiomedarbeidere får opplæring og oppfølging. Radiostudioet lager kristne programmer som sendes gjennom 16 sekulære radiostasjoner. Disse dekker et stort område. Programmene lages både på fulani, kassonke og malinke.

I tillegg jobber Normisjon aktivt med andre utviklingstiltak med ønske om å gi folket større muligheter for en bedre fremtid. Blant annet kan studenter søke på stipend til yrkesutdanning eller pastorutdanning. Dette gjør at unge som ellers ville droppet ut av skolen, kan lære et yrke og ha mulighet til å få seg jobb. 

Inkluderer barn med funksjonsnedsettelser
I Nepal støtter Normisjon dagsenter der målsettingen er inkludering og tilgjengeliggjøring i lokalsamfunnet for barn med funksjonsnedsettelser.  

Normisjon har også en utsending som jobber spesielt med undervisning gjennom veiledning av sykepleierstudenter en sykepleierskole som drives av sykehuset i Okhaldhunga. Liv Wendel er praksisveileder for studentene på denne skolen. Studentene får praksisplass ved sykehuset som drives og eies av United Missions to Nepal (UMN). Kristin og Erik Bøhler, Normisjons tidligere utsendinger, arbeidet i mange år der.

Denne høsten vil vi se på innretning av støtten, og i de nærmeste årene vil skole og utdanning være et av de aller viktigste satsingsområdene våre

Tore Bjørsvik, internasjonal leder i Normisjon

Etablerte teologiutdanning
I Ecuador var Normisjon i 2002 med å etablere den eneste lutherske teologiutdanningen i landet, Instituto Biblico Luterano Ecuatoriano (IBLE). I dag har dette fått tilvekst av disippeltreningsprogrammet Nehemja som jobber tett med de lokale kirkene i den spansktalende Iglesia Evangelica con Confeción Luterana de Ecuador (IECLE).

Urfolk-kirken IELIE driver et tilsvarende disippeltreningsprogram, Diosmanta huillacuna, med opplæring og praksis innenfor ulike tjenester. I begge kirkene tilbys også et kurs i bibelfag.

IBLE deler også ut stipend til teologistudenter fra de to nasjonale kirkene, ved det lutherske teologiske instituttet i Arequipa, Peru. Gjennom bibelinstituttet ønsker Normisjon å fortsette med å bygge levende og misjonale menigheter med godt lederskap. Studenter kan også få stipend til teologiutdannelse ved Setela, det lutherske teleologiske instituttet i Arequipa i Peru. Ecuadornettverk bidrar med penger til dette.

– Et av de aller viktigste satsingsområdene
Støtten til Normisjons arbeid er delt inn i prosjekter, og flere av dem støttes også av Norad gjennom paraplyorganisasjonen Digni. Prosjektene er stort sett tidsbegrenset. 

– Vi går mot en avslutning på enkelte av skoleprosjektene, men det betyr ikke at vi kommer til å ha svekket oppmerksomhet på utdanning. Tvert imot. Denne høsten vil vi se på innretning av støtten, og i de nærmeste årene vil skole og utdanning være et av de aller viktigste satsingsområdene våre, forteller internasjonal leder i Normisjon, Tore Bjørsvik.