Hvem har tale- og stemmerett på generalforsamlingen 2021?

Generalforsamlingen er åpen for at alle interesserte kan være til stede under forhandlingene selv om de ikke har tale- og stemmerett.

 

Følgende har tale- og stemmerett:

Viser til grunnreglene (§ 9):

Generalforsamlingen består av

a)  To utsendinger fra foreninger med inntil 25 medlemmer

b)  Tre utsendinger fra foreninger med fra 26 til 50 medlemmer

c)  Fire utsendinger fra foreninger med fra 51 til 100 medlemmer

d)  Fem utsendinger fra foreninger med over 100 medlemmer

e)  Én utsending for hvert tiende direktemedlem, valgt av regionårsmøtet eller etter en prosedyre fastsatt av regionårsmøtet. For å være valgbar må medlemskapet ha blitt tegnet før 31.desember året før generalforsamlingen holdes, jf. § 7 andre ledd.

f)  Landsstyret

g)  Leder og en annen representant fra regionstyrene

h)  Seks representanter fra Actas landsråd

i)  Styrelederne og rektorene for Bibelskolen i Grimstad, Gå Ut Senteret, Gjennestad gartnerskole, Tomb Jordbruksskole og Øya videregående skole.

j)  Én representant for hver av Normisjons øvrige skoler, skoler som er egne stiftelser og barnehager.

k)  Generalsekretæren og avdelingslederne ved hovedkontoret

l)  Regionlederne

m)  Daglig leder for Actas hovedkontor

n)  En representant fra de ansatte i hver region og en representant fra de ansatte på hovedkontoret.

o)  Lederen og to misjonærer valgt av misjonærene på hvert av samarbeidslandene.

p)  To representanter fra hvert av de regionale styrene i Acta.

q)  Kontrollkomiteens leder, som deltar uten stemmerett.