Handlet innenfor regelverket

Gunnar Urstad er lettet for at myndighetene nå snur i saken.

Normisjon Agder slipper å betale tilbake statsstøtte og får fullt medhold fra Barne- og familiedepartementet. 

Tekst: Kjetil B. Larssen Foto: Normisjon/Illustrasjon Publisert: 22.02.24

I november kom beskjeden om at statsforvalteren i Agder krevde at Normisjon Agder skulle betale tilbake deler av statstilskuddet gitt for 2021 og 2022.

Nå snur myndighetene etter at Normisjon Agder fikk fullt medhold i klagen til Barne- og familiedepartementet (BFD). 

Gunnar Urstad, forstander i trossamfunnet, er lettet.

– Det viser at vi handlet riktig. Ikke bare fikk vi medhold i klagen og slipper å betale tilbake pengene, departementet sa også at måten vi har forvaltet pengene på, er helt innenfor regelverket. 

Kunne ikke spore medlemmer

I 2021 og 2022 søkte Agder trossamfunn om statsstøtte basert på antall medlemmer, med 214 medlemmer i 2021 og 224 medlemmer i 2022. 

Dette resulterte i et tilskudd på litt over 300 000 kroner. (280 340 i 2021, og 303 072 i 2022)

Statsforvalteren bemerket at rundt 60 medlemmer ikke kunne spores til lokale forsamlinger, noe som skyldes vedtaket fra trossamfunnets styre om å overføre midler kun til enheter med syv eller flere medlemmer. Statsforvalteren mente dette ikke var i tråd med intensjonen om å støtte de lokale religiøse aktivitetene.

I vedtaket fra BFD forklares det at det ikke er grunn til å kritisere Normisjon Agders praksis i fordeling av midler til enheter i trossamfunnet. 

Les også: Normisjon sentraliserer trossamfunn

Forsvarer praksisen

Gunnar Urstad har forsvart denne praksisen ved å påpeke den administrative byrden og kostnaden knyttet til å forvalte midlene effektivt. Departementet har uttalt at statsforvalteren har en delvis uriktig forståelse av organiseringen av trossamfunnet og en for snever tolkning av lovens intensjon.

De sier at Normisjon Region Agder fungerer som en paraplyorganisasjon for 24 enheter eller forsamlinger. Det er deres ansvar å rapportere inn regnskap og viderefordele statstilskuddet basert på antall medlemmer i hver enhet.

Departementet argumenterer videre for at selv om midler ikke er overført til enheter med færre enn syv medlemmer, betyr ikke dette nødvendigvis at midlene ikke er brukt til formål knyttet til tros- eller livssynsaktiviteter. De mener at det er grunn til å tro at Normisjon Region Agder har gjort en konkret vurdering av hvordan tilskuddet kan utnyttes best mulig for å fremme slike aktiviteter.

Legger saken bak seg

Etter medieoppslag og arbeid med klagesak, er det godt å få medhold i saken og gå videre, forteller Urstad.

– Nå kan vi legge dette bak oss og fokusere fremover, avslutter han.