Om oss

Normisjon ønsker å fortelle nye generasjoner og folkeslag om Jesus Kristus. Siden 1866 har Normisjon arbeidet for å nå mennesker med evangeliet gjennom ord og handling, både i Norge og internasjonalt.  

Normisjon ble etablert i 2001 ved en sammenslåing av Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Den norske Santalmisjonen og Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Langesundsfjordens Indremisjonsselskap, den eldste og minste av disse tre, ble stiftet i 1866. Et år senere var Santalmisjon et faktum og året deretter ble Indremisjonsselskapet etablert. 

Les mer om vår historie her

Fellesskap 

Normisjon ønsker å plante og bygge Jesussentrerte, bibelbaserte og misjonsglade fellesskap både i Norge og internasjonalt. 

Gjennom 2000 år med misjonshistorie har forkynnelsen av evangeliet formet fellesskap rundt Jesus der mennesker har kommet til tro og blitt rustet til hverdagsliv som disipler av Jesus. Troen på Jesus vil alltid invitere oss inn i en trosfamilie, og slike fellesskap kan se svært ulike ut. Normisjons egen historie er preget av at vi er en fellesskapsplantende bevegelse. I Normisjon har vi i dag blant annet foreninger, menigheter, smågrupper og huskirkerDet er en utstrakt virksomhet på mange bedehus og i ulike husfellesskap.   

Samarbeid 

Tradisjonelt har Normisjon plantet og bygd supplerende fellesskap til det gudstjenestefeirende fellesskapet i Den norske kirke (DnK). Mange steder der det er teologisk og strategisk tilrettelagt for det, er dette ennå en god modell og samarbeidet gir god tilrettelegging for å virkeliggjøre Normisjons oppdrag. I dag har vi cirka 750 foreninger. 

De siste 20–30 årene har vi i tillegg, i et stadig mer sekulært Norge, plantet selvstendige menighetsfellesskap med sakramentsforvaltning og med egen prest/pastor. I dag har vi 46 slike menigheter. Seks av disse er i samarbeid med NLM/ImfNoen av våre menigheter ser på virksomheten sin som et menighetsarbeid i Den norske kirke. 

Normisjon har hatt og vil fremdeles ha samarbeid med både Den norske kirke og andre aktører innen kirke og misjon der dette er tjenlig og mulig. Sammen kan vi nå lenger. Noen steder betyr dette å gå konkret sammen om samme virksomhet. Andre steder innebærer det ulike virksomheter, men i avklarte relasjoner med hverandre. 

For oss er det kallet til misjon og våre fellesskaps rolle i denne misjonen, samt tilstrekkelig teologisk enhet, som da blir de viktigste kriteriene å vurdere ut ifra.  

Trosgrunnlag 

Normisjon driver sitt arbeid med basis i Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene. Vi er en evangelikal misjonsbevegelse som ønsker å gi Jesus til nye generasjoner og folkeslag. Vår åndelige arv ligger i den frie lekmannsbevegelsen som vokste frem etter Hans Nilsen Hauge og pionermisjonæren Lars Skrefsrud. I vår organisasjon går evangelisering og diakoni hånd i hånd. Vi fokuserer på at vi er hele mennesker og at evangeliet er for hele mennesket. Vi tror at Jesus Kristus er verdens frelser og at alt troens folk er sendt til verden for å gi et vitnesbyrd om frelsen i ham. Bekjennelsen til den treenige Gud er grunnlaget for alt vårt arbeid.  

Misjon 

Vi ønsker at flere skal bli kjent med Jesus og at våre fellesskap både nasjonalt og internasjonalt skal være preget av å nå nye med evangeliet. 

Normisjon har et særlig hjerte for unådde folkeslag og marginaliserte grupper. Vi har et utstrakt arbeid med Sør- og Sørøst Asia, Vest-Afrika og Sentral-Asia i fokus. Vi har også arbeid i Latin-Amerika og Øst-Europa. Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale kirker og lokale partnere. Det er rundt 15 norske utsendinger og flere hundre lokalt ansatte, deriblant evangelister og misjonærer. 

Arbeidet er både menighetsbyggende og diakonalt. Deler av bistandsarbeidet støttes av NORAD gjennom Digni. 

Barn og unge  

Barne- og ungdomsarbeidet blir drevet av  Acta – barn og unge i Normisjon. Acta består først og fremst av over 550 lokale fellesskap med over 19 000 medlemmer rundt om i landet. 

Acta sentralt har mange gode ressurser for arbeid blant barn og unge – les mer om disse under  Actas konsepter. Regionalt arrangerer vi leirer gjennom hele året for alle aldersgrupper – sjekk ut  Actas arrangementer. 

Gjenbruk og miljø 

Normisjon er opptatt av å ta vare på skaperverket og driver gjennom  Galleri Normisjon 13 gjenbruksbutikker rundt omkring i Norge. Alle butikkene drives på frivillig basis og overskuddet går til Normisjons arbeid lokalt og internasjonalt. 

Ønsker du og være med i dette arbeidet eller starte egen butikk?