PULS i årsmøtet i Normisjon 2024

Normisjon region Østfold holdt sitt årsmøte i Normisjonshuset, Askim 11. april, med ca. 60 stemmeberettigede.
Den saken som skapte størst engasjement, var forslaget om en endringsstrategi, tidligere vedtatt på Normisjons generalforsamling. Denne ble vedtatt at også skulle legges til grunn for arbeidet i Østfold. Nøkkelordet er PULS: Plante, utvikle, lede og sammenkoble. Denne strategien innebærer blant annet etablering av misjonale flergenerasjonsmenigheter/Norkirker.
Tore G. Bjørsvik, leder av Normisjons arbeidet utenfor Norge, var landsstyrets utsending. Han fortalte om bakgrunnen for strategien og talte inspirerende om hva Gud gjør i dag, gjennom våre utsendinger og nasjonale medarbeidere. Normisjon har følgende visjon: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag».
Ut fra denne visjonen har Region Østfold et omfattende arbeid med totalt 60 foreninger og kor på voksensektoren. Dette er imidlertid en nedgang på tre fra året før.
Rapporten fra Acta, barn og unge i Normisjon, viste at det nå i Østfold finnes 39 lokallag for alderen 0-26 år, fordelt på 18 kor og 21 klubber og lag.
Sentralt i regionens arbeid står også leirstedene Sauevika og Sjøglimt, med stor virksomhet. Dessuten er Haugetun folkehøyskole og et viktig arbeid.
Region Østfold har også et bredt informasjonsarbeid gjennom blant annet regionavis og på digitale plattformer. Normisjon er også engasjert i arbeid vedr. Hans Nielsen Hauge.
Et stort engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 14 land, ikke minst Nepal og Mali, må også nevnes. I den sammenheng er «Misjonsforum» et viktig arbeidsredskap.
Normisjon region Østfold, som har sitt kontor sentralt plassert i Sarpsborg, har i dag 10 ansatte, inkludert leirstedene og deltidsstillinger, men utenom Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er stort antall ulønnede medarbeidere som forkynnere, samt ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirstedene.
Sverre Fjeldberg og Ingrid Melvær Vego, henholdsvis regionleder og leder for Acta, ble takket av med gode ord og gaver etter en solid tjeneste i Normisjon.
Regnskapet for 2023 viser en samlet inntekt på kr. 11,1 millioner kroner, hvor ca. kr. 4,2 millioner er gaveinntekter. Regnskapet har et underskudd på ca. kr. 1,3 millioner, men likviditeten er likevel god grunnet en solid egenkapital.
Det ble fattet et enstemmig vedtak om at Normisjon Østfold ønsker å inngå avtale om kjøp av de eiendommene der Sauevika leirsted ligger på Vesterøy, og at det startes en aksjon for å samle inn gaver og private lån til kjøpet.
Regionstyreleder Frode Bilsbak, Halden sto ikke på valg. Etter Torgeir Flateby, Askim og Gerd Ninni Solum, Tomter, som begge gikk ut av regionstyret etter seks år og ikke kunne gjenvelges, ble Bjørg Saksæther, Halden og Robert Käld, Råde valgt som nye styremedlemmer. Gjenstående er: Ingar O. Carlsen, Askim, Ola Rusaanes, Råde og Ellen Lindheim Slettevold, Borge. Varamedlemmer ble Andreas Graff, Degernes, Anne Karlsen,
Borgenhaugen og Wenche Aamoth, Rakkestad. Regionens ansatte og Acta møter også med hver sin representant. Styrets sekretær er regionleder Ole-Kristian Delviken.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen