Første gang i historien

For første gang gjennom Normisjons 160 årige historie i Østfold ble det dette året avholdt et digitalt regionårsmøte. Årsaken var selvsagt at det var umulig – på grunn av koronapandemien – og samles til det fysiske møtet som skulle vært avholdt i Askim
28. mars. Alle foreninger fikk tilsendt forslag til saksliste med underliggende saksdokumenter pr. e-post eller brev. Det samme fikk alle direktemedlemmer. Alle fikk anledning til å gi sin tilslutning til eller stemme imot forslagene til vedtak, samt å sende en kommentar. Det var 72 som stemte, dette ligger litt over antallet stemmeberettigede ved forrige årsmøte.

Alle vedtak var enstemmige, men noen benyttet anledningen til å gi noen små kommentarer til årsmeldingen eller regnskapet. Kommentarene kommer med i protokollen fra årsmøtet.
Region Østfold har et omfattende arbeid med totalt 71 foreninger på voksensektoren, som er en nedgang på to fra året før. Acta, barn og unge i Normisjon, i Østfold har 45 lokallag/kor for alderen 0-26 år, med samlet ca. 1250 medlemmer. Sentralt i regionens arbeid er også leirstedene Sauevika og Sjøglimt, hvor Normisjon/Acta siste år arrangerte 17 leirer med ca. 900 deltagere og ledere. Haugetun folkehøyskole og Fermate – ressurssenteret for sjelesorg og veiledning er også viktige arbeidsgrener. Et stort engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 10 ulike land, ikke minst Nepal, må også nevnes. I den sammenheng er «Misjonsforum» et viktig arbeidsredskap.

Region Østfold har i dag åtte ansatte, inkludert leirstedene og deltidsstillinger, men utenom Haugetun folkehøyskole. I fjor ble to nye ansatt i barne- og ungdomsarbeidet: Ingrid Kristine Melvær som har fokus på lokallag og leir og Anne-Kirsti Syverstad Ulseth med kor og leir. I tillegg har Normisjon et stort antall ulønnede medarbeidere som ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirer. De samlede inntektene for regionen lå i 2019 på ca. 9,3 millioner kroner, herav utgjør gavene ca. 3,5 millioner kroner. Tallene viste et regnskap i balanse, noe som er svært gledelig etter mange år med underskudd.

Valgene ble vedtatt i tråd med valgkomiteens innstilling. Regionstyreleder John Thune, Rakkestad sto ikke på valg. Nye medlemmer, etter Gunnar Lilleaasen, Rakkestad og Randi Finstad Sand, Eidsberg, ble Astrid Langmoen Olsen, Råde og Ruth Marie Vatvedt, Degernes.
Gjenstående medlemmer er: Torgeir Flateby, Askim, Ellen Lindheim Slettevold, Borge og Gerd Ninni Solum, Tomter. Varamedlemmer ble Ingar O. Carlsen, Askim, Magnar Aamodt, Rakkestad og Ellen Brøttemsmo, Hannestad. Ansattes representant er Boe Johannes Hermansen, og fra Acta møter Jon Henrik Aas. Styrets sekretær er regionleder Sverre Fjeldberg.

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto


John Thune er styreleder i Normisjon region Østfold.